KSP T. Srokosz i Wspólnicy sp. k.

KSP T. Srokosz i Wspólnicy sp. k.
Adres:
Silesia Business Park ul. Chorzowska 150
40-101 Katowice
Kontakt:
+48 32 731 68 50

Kancelaria KSP Legal & Tax Advice to ludzie z pasją, energią i wiedzą popartą doświadczeniem. Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i ekonomiści – cały nasz ponad 20 osobowy zespół efektywnie łączy wiedzę prawną i ekonomiczną, tworząc skuteczne rozwiązania dla biznesu – mówi Magdalena Patryas, partner zarządzający KSP, doradca podatkowy.

- Sercem jesteśmy związani ze Śląskiem. Doradzaliśmy przy lokalnych projektach m.in podczas rewitalizacji wieży ciśnień na rzecz Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy budowie wyciągu narciarskiego Beskid Sport Arena w Szczyrku, czy w ramach projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy Gliwice”, polegającego na przekształceniu terenów kopalni KWK „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Oczywiście doradzamy także klientom z całej Polski, na przykład byliśmy zaangażowani jako doradcy przy  budowie akademików w Poznaniu, otwarciu fabryki na terenie Wałbrzyskiej SSE przez amerykańskiego producenta quadów czy podczas budowy dworca PKP w Sopocie, rewitalizacji szpitala w Gdyni oraz budowie wieżowca Cosmopolitan w Warszawie – dodaje Magdalena Patryas.

 

Uzupełniając wątek śląski, zajmowaliśmy się także restrukturyzacją śląskich hut oraz braliśmy udział w prywatyzacji kopalń – zaznacza Tomasz Srokosz, radca prawny i partner KSP. Możemy też pochwalić się silnym zespołem doradców podatkowych - ostatnio wygraliśmy przed WSA w Warszawie sprawę dla największego polskiego przewoźnika towarowego dotyczącą zaliczania do kosztów podatkowych odszkodowań wypłacanych z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki w trakcie wykonywania usługi transportowej. Przed NSA wygraliśmy także jedną z ciekawszych spraw dotyczącą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy „Krupnik”.  NSA wydał też przełomowy wyrok w prowadzonej przez nas sprawie stosowania przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi – oczywiście na korzyść naszego klienta.

Jak widać zapewniamy kompleksową pomoc prawną, oferując przy tym praktyczne i możliwe do szybkiego wdrożenia rozwiązania – podkreśla mecenas Srokosz.

 Piotr Krupa

Partner, Radca Prawny
Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek, fuzji, przejęć i innych przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, a także prawa pracy.
•   doradca i negocjator w transakcjach typu M&A;
•   kieruje Zespołem Prawa Pracy KSP, uczestniczy w negocjacjach ze związkami zawodowymi;
•   doradza w ramach bieżącej obsługi prawnej spółek, przy realizacji przedsięwzięć typu joint-venture oraz znaczących projektów restrukturyzacyjnych m.in. z sektorów: energetycznego, metalowego, hutniczego, budowy maszyn, infrastrukturalnego, budowniczego, górniczego oraz motoryzacyjnego;
•   szef zespołu zajmującego się projektami w zakresie badania prawnego podmiotów gospodarczych (legal due diligence);
•   doradza inwestorom zagranicznym przy tworzeniu spółek lub oddziałów, w bieżącej działalności tych podmiotów w Polsce oraz realizacji i finansowaniu projektów inwestycyjnych;
•   świadczy usługi doradcze podmiotom z sektora technologicznego, obejmującego twórców oprogramowania, firmy informatyczne oraz liderów rynku projektowego w Polsce;
•   doradca w zakresie pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz poprzez zawieranie umów faktoringowych i podobnych oraz realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych;
•   absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
•   członek OIRP w Katowicach.

Elżbieta Lis

Partner, Doradca Podatkowy, Radca Prawny
Jest cenioną specjalistką w zakresie podatków pośrednich (podatku VAT, podatku akcyzowego oraz cła). Świadczy usługi doradztwa podatkowego m.in. dla klientów z branży energetycznej, finansowej, paliwowej i motoryzacyjnej.
•   opracowuje struktury realizacji transakcji, które mają na celu optymalizację obciążeń podatkowych;
•   przeprowadza audyty podatkowe nastawione na identyfikację ryzyka podatkowego lub optymalizację rozliczeń;
•   reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym w postępowaniach wymiarowych, postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, postępowaniach o zwrot nadpłaty;
•   specjalizuje się w przygotowywaniu skutecznych podatkowo strategii w zakresie nabywania i sprzedaży składników majątkowych oraz realizacji projektów podatkowych typu due diligence;
•   prowadzi szkolenia podatkowe w zakresie podatku CIT, VAT oraz akcyzy;
•   absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ecole des Sciences Politiques w Lille (Francja);
•   doktor nauk prawnych (od 2009 r.) - rozprawa doktorska dotycząca zgodności opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych z przepisami wspólnotowymi;
•   uczestniczka i prelegentka licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych;
•   autorka i współautorka licznych publikacji prasowych i książkowych na temat podatków pośrednich i podatku akcyzowego;
•   członkini Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Magdalena Patryas

Partner, Doradca Podatkowy
Jest doświadczoną specjalistką w zakresie planowania podatkowego, doradztwa związanego z prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, cen transferowych oraz optymalizacji opodatkowania dochodów osiąganych w Polsce i za granicą.
•   specjalistka w zakresie opracowywania procedur bieżącego zarządzania ryzykiem cen transferowych (planowanie, dokumentowanie i ocena transakcji zawieranych przez podmioty powiązane);
•   doradza inwestorom wchodzącym na polski rynek, ubiegającym się o pomoc publiczną i zwolnienia podatkowe (do grona jej stałych klientów należą spółki prowadzące działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych);
•   specjalizuje się także w prawie pracy, podatku PIT i zagadnieniach prawnych związanych z delegowaniem pracowników za granicę, doradza m.in. w zakresie efektywnych struktur zatrudnienia, legalizacji pobytu i zatrudnienia, pracowniczych planów akcyjnych;
•   reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
•   autorka artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej m.in. na temat opodatkowania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
•   wykładowczyni na licznych konferencjach z zakresu prawa podatkowego;
•   absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
•   absolwentka studiów podyplomowych LLM in International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
•   członkini Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach.

Tomasz Srokosz

Partner, Radca Prawny
Doktor prawa, specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zamówień publicznych.
•   doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej (wodno – ściekowej, odpadowej, utrzymania czystości) z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych; jednym z głównych klientów z tego zakresu jest międzynarodowa korporacja zajmująca się gospodarką odpadami komunalnymi;
•   pełnomocnik klientów m.in. w sporach w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi– do najistotniejszych sporów arbitrażowych zalicza reprezentowanie międzynarodowej korporacji budowlanej w wygranym sporze z jednym ze śląskich miast w projekcie wartym 24 mln Euro;
•   reprezentuje inwestorów prywatnych w relacjach z gminami w zakresie powierzenia im zadań komunalnych;
•   doradza podmiotom publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, przy zawieraniu umów PPP, do największych projektów należy doradzanie miastu Sopot przy wyborze partnera prywatnego dla budowy dworca kolejowego i rewitalizacji terenów przydworcowych (projekt wart ok. 200 mln PLN);
•   doradca inwestorów krajowych oraz zagranicznych m.in. w zakresie projektów typu „greenfield” realizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych;
•   autor publikacji, dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji;
•   prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, badania spółek handlowych oraz obrotu papierami wartościowymi;
•   absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
•   doktor nauk prawnych (od 2016 r. – rozprawa doktorska poświęcona koncesji komunalnej);
•   członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Hugo Bałaziński

Radca prawny
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów handlowych, przygotowaniu transakcji z
zakresu prawa spółek oraz z zakresu obrotu nieruchomościami.
•   doradza przy przejęciach, fuzjach i przekształceniach spółek handlowych, przy transakcjach kupna – sprzedaży spółek, przedsiębiorstw, bądź ich zorganizowanych części;
•   doradza w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków unijnych;
•   doradza w zakresie obrotu nieruchomościami;
•   uczestniczył w wielu przeglądach prawnych legal due diligence;
•   interesuje się w problematyką finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym kwestią finansowania tzw. nadwykonań;
•   posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, które wykorzystuje reprezentując klientów w postępowaniach cywilnych;
•   absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Karl - Franzens Universität w Graz w ramach programu LLP/Erasmus;
•   uczestniczył w drugiej edycji Szkoły Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej „An introduction to English Law and Law of the European Union" organizowanej przez British Law Centre we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
•   członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Natalia Gaweł

Adwokat
Jest ekspertem w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa własności intelektualnej. Zajmuje się doradztwem na rzecz spółek (tworzenie spółek, przekształcenia, łączenia, przygotowywanie i negocjowanie kontraktów handlowych).
•   posiada bogatą praktykę w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
•   zajmuje się opracowywaniem odwołań oraz skarg, wnoszonych w związku z naruszeniem zasad prowadzenia postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych;
•   opracowuje dokumentacje związane z prowadzeniem postępowań przetargowych, w tym Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia;
•   doradza klientom w kwestiach związanych z aspektami prawnymi uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
•   zajmuje się doradztwem w zakresie naruszeń praw ochronnych do znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej, w tym reprezentowaniem Klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz w postępowaniach sądowych w tych sprawach;
•   doradza przedsiębiorcom polskim i zagranicznym w zakresie prawnych aspektów ich działalności operacyjnej;
•   autorka licznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa własności intelektualnej;
•   współautorka bloga o prawie własności intelektualnej;
•   absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini Izby Adwokackiej w Katowicach.

Dawid Mielcarski

Adwokat
Specjalizuje się w zakresie prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa spółek oraz procesów sądowych. W obszarze jego praktyki znajduje się także prawo pracy.
•   jako członek Zespołu ds. Nieruchomości doradza krajowym i zagranicznym inwestorom w transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, najmu nieruchomości jak również w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami oraz rozliczeń z najemcami;
•   posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu międzynarodowych kontraktów handlowych oraz porozumień, w tym umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych oraz umów dotyczących realizacji procesów budowlanych;
•   prowadzi bieżące doradztwo korporacyjne oraz doradza przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów w tym dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego;
•   zajmuje się kompleksową obsługą prawną grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, biorąc udział również w przygotowaniu inwestycji w postaci składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, zarówno przygotowując i negocjując umowy, jak i biorąc udział w postępowaniach administracyjnych;
•   reprezentuje klientów z branży energetycznej, deweloperskiej, odpadowej, spożywczej i hutniczej podczas licznych procesów sądowych, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych;
•   wchodził w skład zespołu prowadzącego spór sądowy wykonawcy jednego z odcinków autostrad z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;
•   doradzał podmiotom z branży energetycznej w procesie inwestycyjnym z zakresu budowy farm wiatrowych;
•   autor publikacji z zakresu prawa nieruchomości, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy;
•   absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
•   ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Marta Mikosz

Doradca podatkowy
Specjalizuje się w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz w procesach optymalizacji podatkowej.
•   posiada doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych;
•   realizowała projekty doradztwa podatkowego w obszarze PIT i ubezpieczeń społecznych dla firm i pracowników (w tym pracowników w oddziałach zagranicznych i obcokrajowców pracujących w Polsce);
•   kompleksowo doradza w zakresie podatków bezpośrednich oraz podatku VAT na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw z branży górniczej, transportowej i produkcyjnej;
•   uczestniczy w przeglądach podatkowych i badaniach due diligence;
•   bierze czynny udział w postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych, a także w ramach kontroli podatkowej i skarbowej;
•   autorka licznych publikacji z zakresu podatków pośrednich i bezpośrednich;
•   absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim;
•   członkini Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach.

Maciej Pietrzycki

Radca prawny
Specjalizuje się w zbiorowym i indywidualnym prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami pracy.
•   doradza pracodawcom podczas procedury przejmowania zakładów pracy oraz przeprowadzania zwolnień grupowych;
•   wspiera pracodawców w relacjach z przedstawicielstwami pracowników, w tym w szczególności ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników;
•   doradza w kwestiach związanych z outsourcingiem i pracą tymczasową, opracowuje projekty umów z agencjami pracy tymczasowej;
•   przygotowuje regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz projekty układów zbiorowych pracy; opracowuje także analizy już obowiązujących regulaminów i układów oraz projekty ich zmian;
•   posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi; prowadził i nadzorował również kilkaset postępowań windykacyjnych;
•   przeprowadza audyty w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, grafików czasu pracy oraz regulaminów i porozumień z zakresu prawa pacy;
•   absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach;
•   autor licznych artykułów w prasie fachowej oraz prelegent szkoleń z zakresu prawa pracy.

Łukasz Pożoga

Radca prawny
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie handlowym oraz Partnerstwie Publiczno – Prywatnym.
•   doradza wykonawcom i zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza z branży górniczej i medycznej; doradza w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentuje klientów w postępowaniu przed tym organem;
•   na bieżąco doradza w sprawach handlowych; przygotowuje i opiniuje umowy handlowe; prowadzi projekty związane z due diligence podmiotów biznesowych, przejęciami, restrukturyzacją spółek handlowych, restrukturyzacją zadłużenia; przygotowuje porozumienia inwestycyjne;
•   posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów korporacyjnych, reprezentując klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów korporacyjnych, a także w sprawach roszczeń spółek przeciwko członkom zarządu i wspólnikom;
•   reprezentował spółkę publiczną z branży górniczej w licznych procesach dotyczących roszczeń pracowników związanych z procesem prywatyzacji, w szczególności w przedmiocie akcji pracowniczych;
•   wykwalifikowany negocjator; członek zwycięskiej drużyny w Turnieju Negocjacyjnym dla Aplikantów Radcowskich (2013) zorganizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych;
•   ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
•   doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym przygotowuje rozprawę doktorską z prawa zamówień publicznych;
•   jako trener prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych;
•   członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.