Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (Oddział w Warszawie)

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (Oddział w Warszawie)
Adres:
Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Kontakt:
+48 22 430 00 60

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, utworzona została w maju 1998 roku. Świadczymy usługi doradztwa prawnego w biurach w Warszawie, Katowicach, Działdowie oraz Düsseldorfie. W swej bogatej praktyce zdobyliśmy duże doświadczenie i wiedzę o problemach przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju oraz barierach, które napotykają w obrocie zagranicznym, dzięki czemu potrafimy pomóc im osiągnąć zamierzone cele i pokonywać przeszkody. Działamy szybko, pracujemy dokładnie, nawet pod presją czasu. Rozwiązujemy trudne i skomplikowane problemy prawne na gruncie polskiego i europejskiego ustawodawstwa.

Dostarczamy niestandardowych rozwiązań. Szeroki zakres specjalizacji Kancelarii pozwala na realizację kompleksowej obsługi prawnej naszych klientów. Nasze usługi obejmują między innymi: prawo ochrony konkurencji, prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo pracy, prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona dóbr osobistych, łączenie, przejęcia i restrukturyzacja przedsiębiorstw, arbitraż i postępowanie sądowe, prawo przewozowe ze szczególnym uwzględnieniem przewozu kolejowego i lotniczego. Obecnie rozwijamy zespół zajmujący się prawem rodzinnym.

Ponadto na uwagę zasługuje działalność Kancelarii w obszarze projektów infrastrukturalnych. Zespół Projektów Infrastrukturalnych KNW jest uznanym w Polsce zespołem prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych przewoźników kolejowych. W jego skład wchodzą osoby, które uczestniczyły w budowaniu pierwszego prywatnego przewoźnika kolejowego w Polsce, holdingu spółek transportowych oraz przewoźnika lotniczego.

Prawnicy KNW wyróżniają się również bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu fuzji i przejęć, których elementem jest obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej.Cezary Józef Nowakowski

Adwokat
wspólnik

Założyciel i wspólnik wiodący Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Sp. k.. Specjalista z zakresu transportu kolejowego, posiadający duże doświadczenie w zakresie prawa przewozowego oraz systemu rozliczeń przewoźników. Ekspert z zakresu umów strategicznych przedsiębiorstw, prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego. Doradca w transakcjach nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne oraz nabywania nieruchomości. Koordynator procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i dużych grup holdingowych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, między innymi kierował procesami restrukturyzacji w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A oraz w Kopalni Piasku Maczki-Bór Sp. z o.o. Współnegocjator transakcji prywatyzacyjnych. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć na rynkach kapitałowych i transakcjach private equity. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, problematyce zwolnień grupowych, sporów zbiorowych i współdziałania ze związkami zawodowymi.
Autor i negocjator umów licencyjnych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej. Doradca wierzycieli i dłużników w postępowaniach układowych i upadłościowych. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989 r.), członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku, adwokat od 1994 r. W 1998 r. założył Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Sp.k.Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Posługuje się językiem niemieckim i rosyjskim.


Agnieszka Raczyńska

Adwokat, rzecznik patentowy
wspólnik

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, własności intelektualnej. Pracuje jako doradca w transakcjach nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne, zawiązywania spółek przez podmioty zagraniczne. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć na rynkach kapitałowych (M&A) oraz transakcjach Venture Capital i Private Equity. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawnoustrojowej obsługi spółek prawa handlowego, przeprowadzania kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence) oraz prawa umów w obrocie gospodarczym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę adwokatów Izby warszawskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę rzeczników patentowych. Posługuje się językiem angielskim.


Joanna Bułczyńska

Adwokat

Zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym, w szczególności procedurą cywilną i prawem spółek handlowych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym zwłaszcza w zakresie postępowania rejestrowego spółek handlowych, postępowania sądowego i arbitrażowego oraz łączenia, przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007 r.). Wpisana na listę adwokatów Izby Warszawskiej.
Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy związana od października 2007 roku. Posługuje się językiem angielskim.


Joanna Kołakowska

Adwokat

Zajmuje się prawem cywilnym oraz szeroko pojętym prawem postępowania cywilnego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.). Studia prawnicze ukończyła specjalizując się w problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej lekarzy, w szczególności odnoszącej się do problematyki wrongful conception, wrongful birth, wrongful life. Podczas studiów była członkiem stowarzyszenia prawników ELSA – brała czynny udział w przygotowywaniu konferencji naukowych, jak również uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez ELSA. Partycypowała również w programie „Prawo na co dzień” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej. Spędziła rok studiów prawniczych na Universidade de Lisboa w Lizbonie w ramach programu Sokrates – Erasmus. Podczas pobytu w Portugalii współpracowała także z Ambasadą Polski w Lizbonie w ramach pomocy udzielanej obywatelom polskim za granicą. Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy związana jest od stycznia 2007 roku. Języki: angielski, niemiecki, portugalski

Katarzyna Michalak – Oleszczuk

Adwokat

Zajmuje się prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych oraz prawem cywilnym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie stosunków pracowniczych, w szczególności w przygotowywaniu umów i porozumień dotyczących stosunków pracy, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów, układów zbiorowych), porozumień pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami, a także w przejęciach zakładów pracy. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji procesowej osób fizycznych i prawnych w sporach sądowych wynikających ze stosunku pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009 r.). Studia ukończone z wyróżnieniem. Od 2013 r. adwokat w Izbie Warszawskiej. Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy związana od marca 2010 roku. Posługuje się językiem angielskim.

Agnieszka Szymańska

Adwokat

Praktykuje w zakresie prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz prawa spółek. Posiada również doświadczenie w zakresie bankowości i finansowania transakcji. Zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną spółek prawa handlowego. W szczególności jest odpowiedzialna za przygotowywanie korporacyjnych dokumentów obsługiwanych podmiotów gospodarczych, a także za postępowanie rejestrowe spółek prawa handlowego. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, specjalizując się w bankowości elektronicznej. W ramach programu Sokrates – Erasmus przez rok studiowała na uniwersytecie w Zurychu. Od 2013 r. wpisana na listę adwokatów Izby Warszawskiej. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy praktykowała w Związku Banków Polskich oraz w dziale bankowości i finansowania w jednej z międzynarodowych kancelarii w Warszawie. Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy związana jest od września 2010 roku. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Dariusz Wółkiewicz

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Studia ukończył w 2006 r. W tym samym roku zdał w Olsztynie egzamin na aplikację adwokacką. W trakcie pierwszego roku aplikacji przeniósł się do Izby Adwokatów w Płocku. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r. Zajmuje się sprawami gospodarczymi, między innymi sporami przed sądami gospodarczymi, w szczególności reprezentuje klientów w sporach dotyczących instrumentów pochodnych oraz finansowych takich jak: transakcje opcji walutowych, transakcje CIRS, kredyty walutowe oraz polisolokaty. Posiada doświadczenie w prowadzeniu korespondencji i negocjacji z instytucjami bankowymi i finansowymi. Specjalizuje się także w materii prawa karnego i postępowania karnego, w tym postępowania o przestępstwa gospodarcze oraz karno-skarbowe. Z Kancelarią związany od października 2006 r. Posługuje się językiem angielskim.


Krzysztof Bąk

Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania administracyjnego. Autor szeregu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa konkurencji, prowadzi również szkolenia i wykłady z polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie udziału w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarówno w części dotyczącej nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję, jak też w postępowaniach koncentracyjnych związanych z koniecznością uzyskania zgody Prezesa Urzędu na przejęcie lub połączenie przedsiębiorstw, albo utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (2000), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny od października 2007 r. Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy współpracuje od czerwca 2006 r. Posługuje się językiem angielskim.

Jakub Gołębiewski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (2007 r.). Ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie (2009 r.), specjalizując się w problematyce języka prawniczego i tłumaczenia zwrotów prawniczych. Zajmuje się sprawami gospodarczymi, między innymi sporami przed sądami gospodarczymi, a także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności przeprowadzaniem procesów przekształcenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w dziedzinie podatków dochodowych oraz cen transferowych i podmiotów powiązanych. Specjalizuje się również w transporcie kolejowym, głównie w obszarze zagadnień związanych z interoperacyjnością systemu kolei. Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy związany jest od marca 2012 roku. Posługuje się językiem angielskim, francuskim oraz w stopniu biegłym językiem niemieckim.

Agata Jeleszuk

Radca prawny

Zajmuje się prawem cywilnym, procesowym, handlowym i gospodarczym. Specjalizuje się w prawie przewozowym, w tym w szczególności dotyczącym transportu kolejowego i morskiego. Brała udział w opracowywaniu dla przewoźników regulaminów przewozu przesyłek, taryf towarowych, umów spedycji i przewozu oraz w rozwiązywaniu sporów dotyczących reklamacji i rozliczeń z przewoźnikami. Specjalizuje się także w bieżącej obsłudze prawnej spółek handlowych, w tym w szczeg