Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa

Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa
Adres:
ul. Zwycięstwa 14, lokal biurowy 95-97
44-100 Gliwice
Kontakt:
+48 32 332 64 60

Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy to niezależna firma prawnicza, działająca na rynku od 2006 roku. Naszym celem jest dostarczanie skutecznych i użytecznych rozwiązań prawnych, odpowiadających szerokim potrzebom naszych Klientów, wśród których znajdują się zarówno klienci indywidualni, jak również przedsiębiorstwa, spółki prywatne i publiczne, podmioty działające na rynkach międzynarodowych oraz firmy prowadzące działalność o zasięgu globalnym.

Sieć powiązań i relacji z naszymi firmami partnerskimi, świadczącymi różnorodne usługi dla biznesu sprawia, że jesteśmy w stanie oferować swoim Klientom unikalne, kompleksowe rozwiązania, indywidualnie dopasowywane do ich potrzeb, co zapewnia 8 osobowy zespół adwokatów i radców prawnych w naszych biurach w Warszawie i Gliwicach. O ile w początkowych latach działalności skupiliśmy się głównie na pro­jektach z zakresu prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego i prawa nierucho­mości, o tyle kolejne lata to okres dynamicznego rozwoju Kancelarii, w trakcie którego wraz z poszerzaniem się naszego zespołu i zbieraniem cennych doświadczeń mogliśmy zaoferować naszym Klientom obsługę w kolejnych dziedzinach prawa m.in: prawa pracy, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych, IT i nowych technologii, prawie mediów i reklamy, prawie konkurencji i antymonopolowym, czy restrukturyzacji i upadłości. Staramy się, aby rezultaty naszych prac były  przydatne naszym Klientom dla osią­gnięcia zakładanych przez nich rezultatów, i potrafimy dobrać rozwiązania odpowiednie do pojawiających się problemów. Dbamy przy tym o stałe podwyższanie kompetencji i zdobywanie wiedzy, którą profesjonalnie i przystępnie staramy się przekazy­wać naszym Klientom. O umiejętności dostosowania się do realiów szybko zmieniającego się rynku usług prawnych, świadczą sukcesy Kancelarii w pionierskich na rynku projektach prawnych oraz umie­jętność doradzania przy nawet najbardziej innowacyjnych projektach biznesowych.Adam Osiński

Partner Zarządzający

Specjalista w zakresie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie rynku NewConnect. Ekspert w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Doradza przy projektach M&A dla polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w handlowych i podatkowych aspektach transakcji krajowych i międzynarodowych oraz w innowacyjnych rozwiązaniach prawnych dla biznesu, jak również restrukturyzacji finansowej łącząc wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym. Doradza Klientom w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Zajmuje się restrukturyzacją i reorganizacją spółek dla funduszy private equity oraz spółek portfelowych. Doradza spółkom giełdowym w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego, w sprawach transakcji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych oraz w sprawach związanych z wypełnianiem wymogów regulacyjnych. Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A, spółki doradczej - lidera w swojej branży, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. Członek Rad Nadzorczych licznych spółek publicznych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Języki: angielski.


Wioletta Jaroń - Gwizdała

Adwokat, Senior Associate

Kieruje działem procesowym Kancelarii oraz koordynuje pracę innych działów Kancelarii. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie inwestycji budowlanych, w ramach których to dziedzin prowadzi procesy sądowe i administracyjne oraz doradza we wszelkich aspektach prawnych związanych z transakcjami na rynku nieruchomości. Obszar jej praktyki zawodowej stanowi również prawo własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, prawo nowych technologii i komunikacji elektronicznej a także prawo mediów i reklamy. W tym zakresie doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących naruszenia znaków towarowych oraz praw autorskich i pokrewnych, w tym naruszeń występujących w Internecie. Jest autorką wielu rozwiązań prawnych w zakresie wdrażania systemów IT.
Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa pracy, w ramach których przygotowuje dokumentację prawno-pracowniczą oraz wewnątrzzakładowe regulacje prawa pracy, jak również dokumenty związane z zatrudnianiem kadry menadżerskiej. Świadczy pomoc prawną w sprawach związanych ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi oraz reprezentuje klientów w sporach sądowych w tym zakresie. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek handlowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym z różnych branż. Tworzyła i wdrażała kompleksową dokumentację kontraktową, korporacyjną, pracowniczą i regulacyjną dla firm wchodzących na polski rynek lub spółek rozszerzających przedmiot swojej działalności.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądach powszechnych i warszawskich kancelariach prawnych, jak również w ramach własnej praktyki doradczej.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zdając egzamin sędziowski. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Języki: angielski.

Małgorzata Chwoyka

Radca Prawny

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa gospodarczego, jak również prawa administracyjnego. Obszar jej praktyki zawodowej stanowią również prawne aspekty reprywatyzacji nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, a także odzyskiwania przejętych lub znacjonalizowanych nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym sprawy związane z tzw. gruntami warszawskimi. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, nabyte w związku ze świadczeniem pomocy prawnej zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców. Świadczy pomoc prawną w kwestiach ochrony dóbr osobistych, sporach sądowych oraz procesach odszkodowawczych. Prowadzi sprawy związane z prawem prasowym, prawem autorskim, nieuczciwą konkurencją oraz prawem reklamy.
Pracowała w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w dziale prawnym spółki kapitałowej, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą korporacyjną. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Języki: angielski.

Maria Roman

Adwokat, Senior Associate

Specjalista z zakresu prawa i procesu cywilnego. Zajmuje się postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi. Obszar jej zainteresowań stanowi również prawo upadłościowe oraz prawo karne. W ramach praktyki karnej zajmuje się głównie sprawami z zakresu procesu karnego, w tym karnego gospodarczego, w których występuje jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych.
Prowadzi również procesy w zakresie prawa wekslowego oraz prawa telekomunikacyjnego. Ma doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości o charakterze rzeczowym i zobowiązaniowym. Zajmowała się również skuteczną walidacją tytułów egzekucyjnych z okresu dwudziestolecia międzywojennego wydanych na podstawie carskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r. na potrzeby uzyskania wpisu własności w księgach wieczystych. Doradza również przy restrukturyzacjach podmiotów zagrożonych niewypłacalnością. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych nabyte podczas pracy w dziale prawnym francuskiej korporacji. Pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała dyplom magistra prawa ze specjalizacją francuskie i europejskie prawo prywatne na Université de Poitiers (Master professionnel de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen des affaires). Ukończyła kurs prawa amerykańskiego zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z University of Florida, Fredric G. Levin College of Law. Języki: angielski, francuski.

Przemysław Kowalewski

Adwokat, Senior Associate

Przeprowadza procesy związane z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną Emitentów. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa telekomunikacyjnego, prawa cywilnego i prawa handlowego. Prowadzi procesy przekształcenia i łączenia spółek handlowych. Doradza przy przeprowadzeniu transakcji M&A i transakcji na instrumentach finansowych. Obsługuje prawnie transakcje kapitałowe mające na celu optymalizację podatkową, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komandytowo-akcyjnych. Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa handlowego, prawa gospodarczego i procedury administracyjnej. Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów rynku kapitałowego nabywał w trakcie pracy w firmach inwestycyjnych, domu maklerskim, Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany Doradca ASO w EBC Solicitors S.A. Języki: angielski.

Magdalena Kramer

Adwokat, Senior Associate

Odpowiada za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącej obsługi prawnej Emitentów. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych. Doradza prawnie w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych. Przeprowadza procesy przekształcenia i łączenia spółek handlowych. Prowadzi również postępowania sądowe z zakresu prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych wspierających innowacyjne projekty biznesowe (inkubatory przedsiębiorczości).
Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego, nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich oraz w pracy na stanowisku legal advisor w podmiocie z sektora usług finansowych.
Ukończyła Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany Doradca ASO w EBC Solicitors S.A. Języki: angielski.


Kamila Szwarc-Skudlarska

Adwokat, Senior Associate

Odpowiada za przeprowadzanie procesów związanych z wprowadzeniem spółek prawa handlowego na rynek NewConnect oraz bieżącą obsługę prawną Emitentów. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego nabyte w trakcie pracy w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych oraz Domu Maklerskim.
Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany Doradca ASO w EBC Solicitors S.A. Języki: angielski.

Anna Wołczkiewicz

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się z w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Zajmuje się prawem inwestycji budowlanych oraz prawem ubezpieczeniowym. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskiwaniem pozwoleń na pracę, uzyskiwaniem poświadczeń obywatelstwa polskiego. Jej specjalność to prawo gospodarcze ze szczególnym naciskiem na zasady i proces ustanawiania prawnych zabezpieczeń dokonywanych przez przedsiębiorców transakcji.
Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu cywilnego prawa procesowego, nabyte w trakcie odbywania aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, nabyte w trakcie pracy w kancelarii prawnej.
Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Języki: angielski.

Lucyna Warda

Aplikant Adwokacki, Associate

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa cywilnego i handlowego oraz w przygotowywaniu dokumentacji prawnej do transakcji finansowych, inwestycji oraz powstawaniu i rozwijaniu różnorodnych inicjatyw gospodarczych. Zajmuje się również uzyskiwaniem poświadczenia obywatelstwa polskiego.
Doświadczenie zawodowe nabywała w trakcie pracy prawniczej oraz menedżerskiej. Absolwentka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Coaching’u, organizowanych przez Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. Języki: angielski.

Przemysław Perka

Aplikant Adwokacki, Associate

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego oraz w postępowaniu cywilnym. Jego zainteresowania skupiają się także wokół zagadnień związanych ze sposobami zabezpieczania wierzytelności. Uczestniczy w obsłudze prawnej spółek oraz w procesach prowadzonych przez Kancelarię. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rolnego oraz prawa administracyjnego nabyte w trakcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą płatności bezpośrednich. Udzielał porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Współpracował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z jedną z lubelskich kancelarii.
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Języki: angielski, hiszpański.