Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

2018-01-30

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543). Nowa regulacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowe

Nowelizacja ma za zadanie uszczelnienie, stosunkowo elastycznych jak dotąd, zasad przyjmowania cudzoziemców.  Nowe przepisy stanowią jednocześnie odpowiedź na szereg odnotowywanych nadużyć związanych z funkcjonowaniem procedury oświadczeniowej. Brak określonych warunków rejestracji oświadczenia i wyraźnych przepisów przewidujących możliwość odmowy rejestracji skutkować miał wzrastającą liczbą oświadczeń składanych jedynie dla pozoru.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy oraz Najwyższa Izbę Kontroli ujawniły nawet powstawanie zorganizowanych grup zajmujących się nielegalnym pośrednictwem pomiędzy osobami wystawiającymi oświadczenia i cudzoziemcami. Składający oświadczenia czynić to mieli pozornie – celem uzyskania korzyści majątkowej, a znaczna część cudzoziemców korzystających z takich oświadczeń miała korzystać z nich wyłącznie w celu uzyskania prawa wjazdu i pobytu na terytorium Polski, poszukując następnie innej pracy lub innych źródeł zarobkowania.

Zgodnie z szacunkowymi danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na koniec 2017 roku, pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE).

Pomimo deklaracji wiceministra Szweda co do stworzenia prawie 300 nowych etatów do obsługi wydawania oświadczeń, nowe przepisy stanowią nie lada wyzwanie dla urzędników, co znajduje odzwierciedlenie we wzrastających kolejkach w urzędach.