Od przyszłego roku podmioty powiązane nie uwzględnią w kosztach całości wydatków na usługi niematerialne

2018-01-05

Do końca 2017 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie przewidywała żadnego limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów usług niematerialnych. Podatnicy musieli zwracać uwagę w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym w szczególności w zakresie usług niematerialnych) na przepisy dotyczące podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy o CIT) oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (art. 9a ustawy o CIT).

Od początku 2018 r. w ustawie o CIT obowiązuje całkowicie nowy przepis limitujący możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy o CIT). Wprowadzone zostało ograniczenie możliwych do zaliczenia w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów, dotyczących wydatków na usługi niematerialne, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych – do wysokości 5% EBITDA (zysk operacyjny jednostki przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji). Powyższy limit znajdzie zastosowanie do kosztów usług, których suma przekracza w roku podatkowym kwotę 3.000.000 złotych.

Ograniczenie przewidziane w art. 15e ustawy o CIT dotyczy m. in. następujących zdarzeń: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw. Co ważne ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Nowe przepisy przewidują możliwość przenoszenia na przyszłe lata (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów usług niematerialnych, które nie mogły być zaliczone w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów.

Jak zatem widać, podmiot nabywający usługi doradcze od przedsiębiorstwa powiązanego, będzie musiał po pierwsze sporządzić dla tej transakcji dokumentację podatkową (przy przekroczeniu określonych progów). Po wtóre, podmiot taki przestrzegać będzie musiał limitu możliwych do zaliczenia w kosztach uzyskania przychodów, wydatków na usługi doradcze od podmiotu powiązanego. Jeżeli dany podmiot poniesie w roku podatkowym wydatki na usługi doradcze od podmiotu powiązanego w wysokości 4 mln zł, to będzie mógł bez żadnych ograniczeń uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu 3 mln zł. Powyżej tej kwoty, koszty usług niematerialnych będą mogły być uwzględnione jedynie do wysokości 5% EBITDA ewentualnie zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów w kolejnych 5 latach.