Roczne sprawozdania do 30 września 2018 r. – za rok 2017

2018-04-12
Do 30 września 2018 r. spółki wpisane do KRS będą musiały przesyłać do KRS roczne sprawozdania finansowe w formie elektronicznej, przy czym zasady ich tworzenia na razie się nie zmienią. Aktualnie należy:

  • sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie (w formie papierowej) i podpisać je (ręcznie),
  • po podpisaniu zeskanować, tworząc elektroniczne kopie (skan),
  • podpisać wspomniane kopie (skan) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania (ewentualnie jako wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator),
  • zgłosić tak podpisane dokumenty do repozytorium dokumentów finansowych, za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego.

W większości spółek wpisanych do KRS kolejność czynności dotyczących sprawozdań finansowych za rok 2017 powinna być następująca:

do 31 marca 2018
•sporządzenie sprawozdania finansowego (wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki, o ile wymagane) w tradycyjnej formie - w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku
do 30 czerwca 2018
•zatwierdzenie tych sprawozdań przez organ zatwierdzający (np. przez zgromadzenie wspólników), podjęcie uchwał o podziale zysku/pokryciu straty i udzieleniu absolutorium - w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku
do 10 lipca 2018
•złożenie przez podatników CIT zatwierdzonych sprawozdań w urzędzie skarbowym - w ciągu 10 dni od zatwierdzenia
do 15 lipca 2018
•zgłoszenie skanów zatwierdzonych sprawozdań (opatrzonych podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez członka Zarządu z PESEL) do systemu teleinformatycznego KRS - w ciągu 15 dni od zatwierdzenia