Roczne sprawozdania po 1 października 2018 r. – za rok 2018 (oraz za lata następne)

2018-04-13
Większe zmiany w składaniu rocznych sprawozdań finansowych nastąpią od 1 października 2018 r. Wtedy wejdzie w życie obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej (jednolitego pliku kontrolnego). Od tego dnia trzeba będzie: 
  • - sporządzać sprawozdania finansowe elektronicznie,
  • - podpisywać je kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP,
  • - zgłaszać tak podpisane dokumenty za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego (w formie jednolitego pliku kontrolnego).
Podmioty wpisane do KRS nie będą już musiały przesyłać rocznych sprawozdań do urzędów skarbowych.  

KRS przekaże je z sądowego repozytorium szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) elektronicznie, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

W większości spółek wpisanych do KRS kolejność czynności dotyczących sprawozdań finansowych za rok 2018 powinna być następująca:

do 31 marca 2019
sporządzenie sprawozdania finansowego (wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki, o ile wymagane) w formie elektronicznej, opatrzonego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP- w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku
do 30 czerwca 2019
•zatwierdzenie tych sprawozdań przez organ zatwierdzający (np. przez zgromadzenie wspólników), podjęcie uchwał o podziale zysku/pokryciu straty i udzieleniu absolutorium - w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku
do 15 lipca 2019
•zgłoszenie elektronicznych sprawozdań (opatrzonych podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez członka Zarządu z PESEL) do systemu teleinformatycznego - w ciągu 15 dni od zatwierdzenia (KRS przekaże je szefowi KAS

Analogicznie powinno być w latach następnych.