Treści opublikowane w internecie a wielomiejscowość stanu faktycznego czynu niedozwolonego

2018-02-09

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/17, podjął uchwałę stwierdzającą, iż przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej, może na podstawie art. 35 k.p.c. wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

W tym samym dniu Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 91/17, podjął uchwałę, iż osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.

Przedstawione uchwały stanowią odpowiedzi na pytania prawne dotyczące właściwości sądu w przypadku wielomiejscowości stanu faktycznego czynu niedozwolonego. W obu sprawach ewentualne naruszenie dobra prawem chronionego nastąpiło poprzez publikację określonych treści w internecie.

W uzasadnieniu przytoczonych orzeczeń SN stwierdził, że osoba, która dopuszcza się deliktu, musi liczyć się z tym, że może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zarówno w miejscu przyczyny powodującej szkodliwy skutek, jak i w miejscu jego wystąpienia. Nadto za taką wykładnią art. 35 k.p.c. przemawia również szczególna bliskość wobec przedmiotu sporu i możliwość ułatwionego przeprowadzenia dowodów istotnych dla wydania merytorycznego orzeczenia.

W przypadku dóbr osobistych w większości spraw sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu znajduje się centrum spraw życiowych poszkodowanego.