Zmiana zasad pracy przy komputerze dla kobiet w ciąży

2017-05-31

Od 1 maja 2017 roku weszły w życie zmiany dotyczące przepisów regulujących zasady pracy przy komputerze dla ciężarnych pracownic. Zgodnie z art. 176 § 1 Kodeksu pracy, kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Zgodnie z § 2 tegoż przepisu Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz prac o których mowa w § 1. Zgodnie z treścią znowelizowanego rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią od dnia 1 maja 2017 roku za szkodliwe dla kobiet ciężarnych uznaje się wykonywanie prac na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę. Czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Opisane zmiany obowiązują także w stosunku do kobiet, które zaszły w ciążę przed wejściem w życie nowelizacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przerwy przysługujące ciężarnym pracownicom w trakcie dnia nie kumulują się, brak jest więc możliwości opuszczenia miejsca pracy wcześniej z uwagi na brak wykorzystywania przerw w trakcie czasu pracy. Nieprzestrzeganie przepisów przez pracodawcę jest traktowane jako wykroczenie mogące skutkować  ukaraniem go grzywną.