Zmiany w prawie - umowa o roboty budowlane

2017-05-30

W dniu 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi nowelizacja art. 6471 k.c., stanowiącego o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom robót budowlanych. W nowelizacji ustawodawca odchodzi od konieczności uzyskiwania przez wykonawcę zgody na powierzenie wykonywania prac podwykonawcom. Od 1 czerwca 2017 roku, wykonawca lub podwykonawca będą musieli jedynie zgłosić inwestorowi, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, szczegółowy przedmiot robót wykonywanych przez podwykonawcę. Zgłoszenie nie jest jednak wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie zawartej w formie pisemnej ad solemnitatem, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Inwestor będzie mógł w ciągu 30 dni od doręczenia mu zgłoszenia złożyć sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę. Przed wejściem w życie nowelizacji dla złożenia sprzeciwu lub zastrzeżeń ustawodawca przewidział 14 dni od przedstawienia inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu.  

W porównaniu ze stanem prawnym sprzed 1 czerwca 2017 roku, podwykonawca będzie mógł samodzielnie dokonać zgłoszenia wykonywania robót inwestorowi. Ponadto nie będzie już konieczności przedstawienia inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu.  

Zgodnie ze znowelizowanym art. 6471 § 4 k.c., zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Co także istotne, po nowelizacji odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom będzie ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia albo umowy (art. 6471 § 3 k.c.).