Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Adres:
ul. Warecka 11a
00-034 Warszawa
Kontakt:
+48 22 463 40 00

Tomasz Matczuk

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynku kapitałowego, w szczególności świadcząc pomoc prawną w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych oraz instrumentów rynku finansowego.
Koordynuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również problematyką prawną związaną z przejęciami oraz łączeniami przedsiębiorstw.

Brał udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów finansowych, w tym negocjował umowy dotyczące wprowadzenia tych produktów na rynek oraz uzgadniał zasady ich wprowadzenia i funkcjonowania z organami nadzoru.
Wspierał szereg międzynarodowych podmiotów w związku z rozpoczęciem przez nie oferowania usług na rynku polskim. Od 1996 roku do chwili obecnej jest bezpośrednio zaangażowany w bieżącą obsługę prawną oraz procesy tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych, podmiotów pełniących funkcje agentów transferowych oraz domów maklerskich.

Brał czynny udział w pracach nad tworzeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Włada biegle językiem angielskim.


Piotr Wieczorek

Adwokat, Założyciel i Wspólnik Zarządzający MWW, specjalizuje się w problematyce łączenia i nabywania przedsiębiorstw, fuzji i przejęć; rynku venture capital i private equity. Nadzoruje Praktykę Rynku Infrastruktury i Budownictwa Kancelarii, uczestnicząc w największych projektach na rynku dotyczących tego zagadnienia. Świadczy także pomoc prawną w zakresie związanym z własnością intelektualną i przemysłową, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, e-biznesem, nowymi technologiami.

Piotr Wieczorek doradzał wielu polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom w nabywaniu przedsiębiorstw i nieruchomości w Polsce oraz za granicą; brał udział w konstruowaniu i negocjowaniu szeregu umów o utworzenie kompleksowych systemów informatycznych, czynnie uczestniczył w rozwoju prawnych podstaw funkcjonowania rynku płatności mobilnych w Polsce. Piotr Wieczorek wspiera klientów MWW w ich przedsięwzięciach związanych z inwestowaniem w nieruchomości, w tym poprzez złożone struktury celowe, a także kształtowaniem produktów finansowych funkcjonalnie związanych z nieruchomościami.

Piotr Wieczorek doradzał w procesach związanych z pozyskaniem finansowania dla ich projektów inwestycyjnych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Włada biegle językiem angielskim.


Filip Suchta

Radca Prawny, Wspólnik, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego.
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami i firm inwestycyjnych.

Zajmuje się także tworzeniem międzynarodowych struktur optymalizacyjnych i inwestycyjnych, w tym w formie funduszy inwestycyjnych, m.in. w Luksemburgu.
Występuje w roli prelegenta na licznych seminariach i konferencjach dotyczących prawa rynku kapitałowego.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Włada biegle językiem angielskim.


Kamil Gorzelnik

Adwokat, Wspólnik. Kieruje zespołem spraw korporacyjnych oraz zespołem fuzji i przejęć, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i prywatnym na wszystkich etapach rozwoju, prowadząc ich bieżącą obsługę prawną, a także złożone procesy restrukturyzacyjne. Świadczy pomoc prawną w przygotowywaniu i przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć, a także przy łączeniach, podziałach i przekształceniach spółek. Był zaangażowany w wielu transakcjach M&A na rynku prywatnym, doradzając m.in. funduszom inwestycyjnym oraz funduszom private equity. Jego obszar specjalizacji obejmuje IPO, SPO, emisje akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane przez University of Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski.


Łukasz Zalewski

Radca Prawny, Wspólnik. W roku 1999 rozpoczął pracę jako prawnik w jednym z polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, z którym związany był przez blisko dziewięć lat. Wieloletnia i kompleksowa obsługa prawna towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy zaowocowała bogatym doświadczeniem w zakresie zagadnień prawnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem funduszy i towarzystw na polskim rynku kapitałowym, a także w zakresie prawnej charakterystyki instrumentów finansowych i obrotu tymi instrumentami. Obecnie – jako Wspólnik MWW – świadczy pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów funkcjonowania innych uczestników rynków kapitałowych, w tym w szczególności funduszy zagranicznych, banków, domów maklerskich, podmiotów pośredniczących w zbywaniu tytułów uczestnictwa, etc. Łukasz Zalewski uczestniczy między innymi w postępowaniach administracyjnych toczonych przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie wydawanych przez KNF zezwoleń i w ramach procedur notyfikacyjnych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Finansowego). Posługuje się biegle językiem angielskim.