Duże zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych

2016-05-31
W dniu 4 czerwca 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 marca 2016 r.

Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i inne. Zasadniczym sensem tejże ustawy jest – jak wskazuje tytuł – zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych, która od dnia 4 czerwca 2016 r. będzie nosić nazwę ustawy „o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”, ale modyfikacji ulegnie również wiele innych aktów prawnych.

Celem nowych przepisów jest uregulowanie kwestii związanych z istniejącym już ryzykiem, wynikającym z działalności podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) to instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Do AFI zostaną włączone istniejące już na polskim rynku rozwiązania, takie jak specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz zamknięte fundusze inwestycyjne. Tym samym podmioty, które do tej pory nie podlegały przepisom ustawy o funduszach inwestycyjnych, zostaną objęte nadzorem finansowym Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa będzie zatem regulować również zasady działania podmiotów zarządzających AFI, mających siedzibę w Polsce, a także zasady prowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalności przez podmioty zarządzające AFI, mające siedzibę w państwie członkowskim albo w państwie trzecim.

Ustawa wprowadza także instytucję alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), którą można zdefiniować jako alternatywny fundusz inwestycyjny (inny niż alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty), którego wyłącznym przedmiotem działalności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI może prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej (w tym spółki europejskiej) oraz spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa (w tym spółka europejska).

Zmiany te są od dłuższego czasu oczekiwane, dość wskazać, że Polska powinna je wprowadzić już w 2013 r.