Nowelizacja ustawy o CIT skierowana do podpisu prezydenta

2017-11-29

Rządowy projekt ustawy, przewidujący zmiany m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu 13 listopada 2017 r. został przekazany do podpisu Prezydentowi RP. Proponowana ustawa zmieniająca stanowi kolejny etap w pracach nad uszczelnieniem krajowego systemu podatkowego. Założenia projektu przewidują, że ustawa o CIT w znowelizowanym brzmieniu zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku.

Projekt ten przewiduje wiele znaczących zmian dla przedsiębiorców w stosunku do aktualnego stanu prawnego. Poniżej zostaną wskazane tylko najważniejsze z planowanych zmian.

W uchwalonym projekcie następuje wprowadzenie do ustawy CIT źródeł przychodów. Za odrębne źródła zostały uznane zyski kapitałowe, m.in.: przychody z udziału w zyskach osób prawnych (tj. np. dywidendy), przychody związane z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego, przychody wynikające ze zbycia udziałów/akcji, papierów wartościowych, wierzytelności czy praw autorskich, licencji i znaków towarowych. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że w ten sposób przychody z zysków kapitałowych zostały oddzielone od przychodów pochodzących z innych źródeł. Przychody te zatem należało będzie rozliczać oddzielnie, bez możliwości pomniejszenia go o stratę poniesioną w innym ze źródeł.

Kolejnym rozwiązaniem jest objęcie podatkiem dochodowym, nazywanym w tym przypadku minimalnym podatkiem dochodowym, podatników posiadających nieruchomości komercyjne (o określonym w ustawie przeznaczeniu) o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Planowane jest wprowadzenie podatku płaconego miesięcznie na poziomie 0,035 % naliczanego od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł.

Przewiduje się również wprowadzenie limitów w rozliczaniu wydatków na usługi o charakterze niematerialnym tj. np. usługi z zakresu HR, badania rynku, PR, usługi doradcze itp. W ostatecznej wersji projektu zrezygnowano jednak z zakładanego początkowo szerokiego limitowania i rozliczanie ww. usług ograniczono do usług świadczonych przez podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane oraz podmioty mające siedzibę w tzw. „rajach podatkowych”. Te same ograniczenia mają objąć płatności za licencje, znaki i inne prawa majątkowe. Możliwość odliczenia tych wydatków ograniczona będzie limitem 5% EBITDA (zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków oraz amortyzacji). Wskazany limit ma znaleźć zastosowanie dla wydatków przekraczających 3 mln zł w danym roku. Przepisy pozostawiają jednak pewną furtkę, dzięki której możliwe jest uniknięcie stosowania powyższego limitu. Wyłączenie to będzie możliwe w przypadku zawarcia z Ministerstwem Finansów porozumienia w sprawie cen transakcyjnych (tzw. porozumienie APA).

Warto również zwrócić uwagę na proponowane ograniczenie zaliczenia do kosztów nadwyżki finasowania dłużnego do poziomu 30% EBITDA. Ograniczenie to ma znaleźć zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 3 mln zł.  Wprowadzono również nową definicję kosztów finansowania zewnętrznego obejmującą wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów (także podmiotów niepowiązanych) środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, a w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, kary za opóźnienie w zapłacie oraz koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań. Definicja obejmuje koszty te niezależnie na rzecz kogo zastały one poniesione.

Zmianie ulegną prawdopodobnie również kryteriów, zgodnie z którymi spółka kwalifikowana będzie jako zagraniczna spółka kontrolowana (CFC). Przede wszystkim w projekcie podniesiono limit wyznaczający ilość posiadanych przez wspólnika udziałów z 25% do 50%, z zastrzeżeniem, że limit ten odnosi się do sytuacji, gdy udziały w wysokości 50% rezydent posiada samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi. Zmniejszono również poziom dochodów osiąganych przez CFC, będących dochodami pasywnymi. Planuje się, że od 2018 r. poziom ten będzie wynosił 33, a nie 50%. Sam katalog dochodów pasywnych został zaś bardziej skonkretyzowany i rozszerzony.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych w ustawie zmian jest planowane opodatkowanie pieniężnych wkładów do spółki. W projekcie z przepisu dotyczącego opodatkowania aportów zniknęło bowiem zastrzeżenie odnoszące go wyłącznie do wkładów niepieniężnych. Oznacza to zatem, że zgodnie z planowanym brzmieniem ustawy, podatkiem powinny zostać obciążone wszelkie wkłady do spółek (za wyjątkiem przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Praktycy wskazują jednak, że zmiana ta nie była celowa i wynika prawdopodobnie z pomyłki twórcy projektu. Na dzień dzisiejszy jednak ani MF, ani organy ustawodawcze nie wydały oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Przygotowana nowelizacja zawiera jeszcze wiele więcej postanowień zarówno odnoszących się do CIT jak i PIT oraz do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu, przed wejściem w życie zmian, zaleca się przeprowadzenie audytu podatkowego w swoim przedsiębiorstwie, aby zweryfikować wpływ zmian na działalność oraz zobowiązania podatkowe spółki.