Nowelizacja ustawy o Rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych

2016-08-05
26 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, ma ona na celu dostosować polskie prawo do regulacji unijnych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, a także do praktyki stosowania dotychczasowych przepisów.
Szczególnie istotna dla producentów rolnych jest zmiana procedury składania sprzeciwu od wniosków o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotychczas podmiot zgłaszający sprzeciw powinien był to uczynić poprzez złożenie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych uzasadnionego sprzeciwu w terminie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia wniosku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie procedura jest dwuetapowa i przewiduje 2-miesięczny termin na złożenie zawiadomienia o sprzeciwie, które powinno zostać niezwłocznie przekazane przez ministra do Komisji Europejskiej. Od daty złożenia zawiadomienia strona ma 30 dni na złożenie uzasadnionego sprzeciwu.
Nowelizacja wzmocniła również system nadzoru i kontroli nad jednostkami certyfikującymi i kontrolnymi, w szczególności Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.