REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW

Regulamin Świadczenia Usług (dalej : „Usługi”) przez KANCELARIE RP sp. z o.o. w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą jest KANCELARIE RP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000555504, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN (wpłacony w całości), NIP: 5272735669, REGON: 361398891, adres e-mail: bok@kancelarierp.pl, nr tel.: (+48 537 474 921 (w godzinach od 9:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę, z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.

II ZAKRES USŁUG

 1. Usługami są w szczególności:
  1. dostęp do informacji i, zapewniający możliwość zapoznania się z treścią materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
  2. dopasowanie treści komunikatów reklamowych do preferencji Usługobiorcy w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;
  3. przesyłanie newsletterów;
  4. możliwość zadawania drogą elektroniczną pytań Usługodawcy związanych z określoną tematyką;
  5. porady prawne online
 2. Usługodawca określa rodzaje Usług wymagających podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług, o których mowa w ust. 1 lit e.
 3. Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem zachowania praw wynikających z wniesienia opłaty na poczet świadczenia Usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, o których mowa w punkcie 1 lit e.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazywania otrzymanych zapytań o Usługach, o których mowa w punkcie 1 lit d i e Podmiotom Zaufanym, których pełna lista dostępna jest pod adresem https:/kancelarierp.pl/category/kancelarie
 6. W przypadku przekazania zapytań do podmiotu zaufanego w celu uzyskania porady prawnej Usługobiorcę obowiązują warunki realizacji zlecenia ustalone w osobnym procesie pomiędzy Usługobiorcą a wskazanym Podmiotem Zaufanym (Partnerem Serwisu).

III WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
  2. najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari , obsługującą technologie cookies;
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej.

IV ZAWARCIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych niewymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i w sposób określony przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności zarejestrowania. Usługodawca określa rodzaje tych Usług.

V PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu.
 3. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 7. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, w tym np. z zakresu informacji giełdowych – nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 5. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności

VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail  bok@kancelarierp.pl oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby KANCELARIE RP sp. z o.o..
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail –  adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

IX ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
 2. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany w części I Regulaminu, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługodawca.
 3. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
 4. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 7. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Usługodawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Usługobiorca.
 8. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Wpisu – w przypadku bezprawności Wpisu.
 9. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób bezprawny. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych – z zastrzeżeniem pkt 2 i 4.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 15 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji –  przez co najmniej 15 dni.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług odpłatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: bok@kancelarierp.pl
 4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji – nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: bok@kancelarierp.pl
 7. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym Konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby KANCELARIE RP sp. z o.o..
 8. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.06.2020 r.