Czynności administracyjne w szpitalach bez podatku od towarów i usług

SENDERO Tax & Legal

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej. Wyjaśnił m.in., że preferencja nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych.

Z przepisów o VAT wynika, że z podatku zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych. Usługi te muszą być jednak świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza.
Nie są to jednak jedyne warunki, które są konieczne do zastosowania tego zwolnienia. Jak zauważył minister finansów (interpretacja ogólna z 29 grudnia 2017 r., PT1.8101.5.2017.PSG.622), zakres tego zwolnienia jest ograniczony podmiotowo. Zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami medycznymi, dokonywanych przez podmioty świadczące takie usługi.

W celu rozstrzygnięcia przynajmniej części wątpliwości zgłaszanych przez podatników, minister wymienił w interpretacji przykładowe usługi mogące korzystać ze zwolnienia. Są to m.in.:
– czynności związane z gospodarką bielizną i odzieżą szpitalną oraz pościelą (jej zmiana, transport wewnątrzszpitalny, pranie),
– przygotowanie pomieszczeń i przedmiotów niezbędnych do operacji i zabiegów medycznych (sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, sterylizacja narzędzi, stołów operacyjnych, pojemników i innych przedmiotów, czynności związane z przygotowywaniem leków), oraz
– czynności administracyjne (przyjęcie do placówki medycznej, wywiad medyczny — w tym pomoc w wypełnianiu kwestionariuszy, wypisanie z placówki medycznej).

Czynności te mogą być objęte zwolnieniem z VAT, jeżeli są wykonywane na rzecz podmiotu leczniczego, na jego terenie oraz przez odpowiednie podmioty.
Ponadto, minister zastrzegł, że przykładowe czynności wymienione w interpretacji nie będą objęte zwolnieniem, jeśli wykonujący je podmiot nie wykonuje usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Oznacza to, że np. czynności wykonywane na rzecz placówki leczniczej przez podmioty zewnętrzne, które nie prowadzą działalności związanej z opieką medyczną, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Budzi zatem wątpliwości, czy usługi świadczone na rzecz szpitala, np. przez firmy sprzątające czy kateringowe są objęte zwolnieniem z VAT.

Minister finansów położył nacisk na to, że usługi, o których mowa w zwolnieniu, muszą pozostawać w ścisłym związku ze świadczeniami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Te same usługi, jeżeli nie będą wykonywane w celu ochrony zdrowia, nie będą bowiem objęte zwolnieniem z VAT. Jako przykład takich usług minister wymienił operacje plastyczne wykonywane wyłącznie z powodów kosmetycznych oraz wykonywanie testów genetycznych w celu ustalenia ojcostwa.

podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 26-02-2018r.