Kolejne lata śląskiej kancelarii

Procedura cywilna w zakresie dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców wymaga zdecydowanego przyśpieszenia. Konieczne jest również wprowadzenie obszernej nowelizacji kodeksu cywilnego – uważają radcowie prawni z Kancelarii Prządka Robaszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka Jawna

Rz: Kancelaria Prządka Robaszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka jawna działa już od przeszło czterech lat. W tym czasie wiele zmieniło się w polskim systemie prawnym. Czy można wymienić trzy najważniejsze zmiany w przepisach które są najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców?

Barbara Prządka: Niewątpliwie istotne zmiany zaszły w przepisach prawa pracy, wobec dynamiki na rynku pracy, ustawodawca próbował nadążyć, a jednocześnie sprawić, by system był przyjazny dla pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. I tak np., w walce z tzw. umowami śmieciowymi, wprowadzone zostały istotne ograniczenia w zakresie ilości i czasokresu trwania umów o pracę zawieranych na czas oznaczony jak również wprowadzono obowiązkową ewidencję godzin dla zleceniobiorców, celem weryfikacji zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla tych świadczeniobiorców, co przełożyło się na treść i warunki, także finansowe, zawieranych przez naszych klientów umów.

Miały miejsce również liczne zmiany w zakresie uprawnień związanych z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego, w tej mierze doszło do uelastycznienia przepisów. Niestety dochodzą do nas sygnały, że dalsze zmiany w prawie pracy będą zmierzać w przeciwnym kierunku, domniemania istnienia stosunku pracy i zmarginalizowania umów zlecenia jako formy zatrudnienia, co może spowodować utrudnienia na rynku pracy, który ostatnimi czasy, stał się rynkiem pracownika.

Łukasz Robaszkiewicz: Według moich obserwacji, a także w perspektywie przekroju prowadzonych spraw, znaczne zmiany zaszły w sektorze ubezpieczeniowym, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia postępowań likwidacyjnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Daje się zauważyć znaczną różnicę w sposobie prowadzenia postępowania, w zależności od jego rodzaju (OC lub AC), poprzez stosowanie różnych stawek za prace blacharsko-lakiernicze, zaniżanie wartości części oryginalnych bądź zamiennych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Takie działanie powoduje niepewność po stronie przedsiębiorców, czy posiadana polisa ubezpieczeniowa w sposób właściwy zabezpiecza ich interesy. Niepewność przedsiębiorców skutkuje nerwowością na rynku, a także wpływa na zaufanie do towarzystw ubezpieczeniowych, które zaniżając wysokość wypłacanych odszkodowań doprowadziły do rozwoju firm odszkodowawczych.

Barbara Prządka: Odnotowania wymagają także zmiany w zakresie prawa budowlanego. Wprawdzie w dalszym ciągu nie wszedł w życie długo oczekiwany kodeks urbanistyczno-budowlany, tym niemniej, rozszerzony został katalog inwestycji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Doszło także do szerokiej nowelizacji rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znacznie łatwiejsze będzie m. in. budowanie bezpośrednio w granicy działki. Niestety, ustawodawca nadal nie zdecydował się na doprecyzowanie przepisów związanych z karami za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez formalnego zakończenia budowy. W orzecznictwie ścierają się dwa poglądy odnośnie tego, czy termin przedawnienia takiej kary wynosi trzy czy pięć lat. Mając w pamięci to, że tego rodzaju kary wynoszą dla obiektów przemysłowych, usługowych czy handlowych niejednokrotnie kilkadziesiąt tysięcy złotych i więcej, łatwo sobie uzmysłowić, że mówimy o kwestii ważkiej dla przedsiębiorców. Zaryzykuję stwierdzenie, że problem nabrzmiał do takich rozmiarów, że niezbędna jest interwencja ustawodawcy lub przynajmniej uchwała NSA.

Jakie obecnie dziedziny prawa wymagają najpilniejszej reformy?

Barbara Prządka: Zdecydowanie procedura cywilna w zakresie dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców w dalszym ciągu wymaga przyśpieszenia tak, by zapewnić szybką i sprawną egzekucję w sytuacji, gdy nieuczciwy kontrahent jest skłonny pozbywać się majątku w okresie prowadzenia postępowania.

Prawdziwą bolączką jest także kwestia doręczeń korespondencji sądowej, która prowadzi do przewlekłości postępowań, w tym z uwagi na często nieprawidłowe adresy samych stron lub wadliwe działanie doręczyciela – np. przy braku przekazania odpowiedzi na termin rozprawy. Sugerowanym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie obowiązku ujawniania adresu e-mail w ewidencji prowadzonej działalności przy zastrzeżeniu, że korespondencja sądowa, ze skutkiem doręczenia, trafiła do adresata.

Jak już wcześniej zaznaczałam, oczekiwane są także zmiany w szeroko pojętym prawie budowlanym, tak by usystematyzować szereg rozporoszonych ustaw i rozporządzeń, a także zniwelować pojawiające się rozbieżności w orzecznictwie w zakresie podstawowych pojęć, ważkich przy wykładni przepisów.

Łukasz Robaszkiewicz: Z obserwacji naszej sceny politycznej daje się zauważyć, iż najczęściej nowelizowanymi i zmienianymi przepisami są przepisy prawa karnego oraz podatkowego, jednakże moim zdaniem nie są to główne bolączki polskiego systemu prawnego. Należy zauważyć, że największy wpływ na nasze codzienne życie mają przepisy kodeksu cywilnego i rodzinnego, które dotyczą sytuacją codziennych, a także regulacji prawnych w zakresie majątku i rodziny. Kodeks cywilny pomimo wprowadzanych zmian nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, a przepisy które zredagowano w latach 60. ubiegłego wieku są przestarzałe i nie nadążają za obecnymi zmianami i potrzebami prawa. Dlatego, konieczne jest wprowadzenie obszernej nowelizacji kodeksu cywilnego.

Siedziba Kancelarii PRKRP Sp. j. mieści się na Śląsku, w Siemianowicach Śląskich. Czy działalność firmy w określonym regionie kraju wpływa również na zagadnienia prawne z którymi muszą zmierzyć się prawnicy świadczący usługi takim podmiotom?

Barbara Prządka: Zdecydowanie, to z czym w oczywisty sposób wiąże się Śląsk, to zakłady górnicze, a w konsekwencji szkody związane z ruchem tych zakładów oraz wypadki przy pracy, których ryzyko jest obecne wszędzie, niemniej jednak w przypadku tego typu działalności, wprawianej w ruch za pomocą sił przyrody – jest szczególnie wysokie. Wpływa to zatem na charakter i rodzaj roszczeń kierowanych do tych podmiotów, a także roszczeń wypływających ze stosunku ubezpieczenia społecznego w ramach tych stosunków pracy z uwagi na uprzywilejowanie pracowników świadczących pracę w warunkach szczególnych.
Łukasz Robaszkiewicz: W zakresie specyfiki regionu potwierdzam zdanie wspólniczki, że najbardziej charakterystycznym problemem dla rejonu Śląska są szkody występujące na nieruchomościach spowodowane eksploatacją zakładów górniczych. Eksploatacja ta oddziałuje niejednokrotnie przez okres nawet kilkudziesięciu lat, co wpływa na znaczne koszty wznoszenia obiektów budowlanych, w tym tych z przeznaczeniem dla przedsiębiorców, a także utrudnia korzystanie z nich.
Innym problemem zauważanym w naszym regionie jest znaczne zadłużenie mieszkańców regionu, które statystycznie jest jednym z najwyższych w Polsce. Spowodowane często jest to faktem, że tzw. emeryci górniczy otrzymują stałe świadczenia emerytalno-rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wysokości przekraczającej średnią krajową, co powoduje zwiększenie zdolności kredytowej takich osób, którym banki, a także parabanki chętnie udzielają pożyczek i kredytów, nawet bez zabezpieczeń, biorąc pod uwagę wysokość ich świadczeń emerytalno-rentowych.

Wywiad ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 17-08-2018r.