Nowości w zasadach magazynowania odpadów od 2021 roku

Podmioty, które przechowują odpady, od początku 2021 r. muszą je m.in. odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać pierwsza partia przepisów rozporządzenia ministra klimatu wprowadzającego nowości w zasadach magazynowania odpadów (rozporządzenie z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów; DzU poz. 1742). Rozporządzenie zostało wydane w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Minister postanowił skorzystać z ww. upoważnienia i wydać akt normatywny szczegółowo regulujący zasady magazynowania odpadów po blisko ośmiu latach obowiązywania ustawy odpadowej z 2012 r. Do tej pory te zasady w sposób bardzo ogólny wynikały z przepisów samej ustawy o odpadach (z art. 25 ustawy oraz pośrednio z art. 16 ustawy), a szczegółowo określane były w pozwoleniach na gospodarowanie odpadami, uzyskiwanych przez podmioty prowadzące gospodarkę odpadami.

KATEGORIE PODMIOTÓW

Rozporządzenie dzieli podmioty magazynujące odpady na trzy grupy (przy czym ten podział nie został wprowadzony w rozporządzeniu w sposób formalny).

Pierwszą grupą są podmioty całkowicie wyłączone z obowiązków wynikających z rozporządzenia. Do tej grupy należą podmioty uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów (z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów), o których mowa w art. 71 ustawy o odpadach (wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie). Na zaliczenie do tej kategorii podmiotów pozwala również:

– magazynowanie odpadów komunalnych przez ich wytwórcę lub przez właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone,

– magazynowanie w ramach zbierania przez nieprofesjonalnego zbierającego odpady (apteki, sklepy itp.),

– magazynowanie odpadów, których sposób magazynowania został określony w przepisach odrębnych (np. zużyte oleje, baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji).

Drugą grupę stanowią podmioty objęte częściowo wymaganiami wynikającym z rozporządzenia. Są to wytwórcy < 1 tony odpadów niebezpiecznych lub < 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. Dodatkowo do tej grupy należą wytwórcy odpadów ze świadczenia usług takich jak budowa, remont, rozbiórka, czyszczenie zbiorników lub urządzeń, sprzątanie, konserwacja i naprawa, którzy magazynują odpady w miejscu ich wytworzenia.

Do trzeciej grupy należą podmioty objęte całkowicie wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia. Zaliczają się do niej podmioty magazynujące 1 tonę albo więcej odpadów niebezpiecznych lub 100 ton albo więcej odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. W tej grupie znajdą się zatem nie tylko przedsiębiorcy zajmujący się profesjonalnie gospodarowaniem odpadami (ich zbieraniem lub przetwarzaniem), ale również podmioty prowadzące procesy produkcyjne w innych branżach, o ile wytwarzają odpady ponad określone w rozporządzeniu ilości.

W kontekście podziału na grupy istotny jest fakt, że o kwalifikacji do danej grupy decyduje stan faktyczny w odniesieniu do ilości wytwarzanych odpadów w ciągu roku, a nie stan prawny (np. ilości odpadów z pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Wymagania dla określonej kategorii obowiązują wówczas, gdy ilość magazynowanych odpadów faktycznie przekroczy limity określone w rozporządzeniu.

NIE WSZYSTKO W TYM ROKU

Obecnie najbardziej zainteresowane obowiązkami ustanowionymi rozporządzeniem powinny być podmioty należące do grupy trzeciej. Przepisy rozporządzenia ustanawiające wymagania dla tej grupy podmiotów weszły bowiem w  życie 1 stycznia 2021 r.

Wymagania dotyczące pomiotów należących do grupy drugiej wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą wymagania dla magazynowania zatrzymanych pojazdów z odpadami, a od 1 stycznia 2025 r. – wymagania dla grupy trzeciej dotyczące podłoża utwardzonego elementami budowlanymi, uszczelnionego i nieprzepuszczalnego z systemem do odprowadzania wycieków i ścieków oraz magazynowania odpadów mogących powodować uciążliwość zapachową.

ZASADY WYNIKAJĄCE Z ZEZWOLEŃ

Istotne jest, że jeśli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami, to w czasie jej obowiązywania (tj. do momentu upływu okresu, na jaki decyzja została wydana) stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji. Jednak np. obowiązek oznakowania miejsc magazynowania i  etykietowania nie odnosi się do szczegółowych wymagań dotyczących sposobu magazynowania odpadów, a więc obowiązuje już od 1 stycznia 2021 r.

DAWID MIELCARSKI ADWOKAT W ANDERSEN W POLSCE, KATOWICE

Rozporządzenie ministra klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów wskazuje na obowiązek oznakowania (tablicami z kodem odpadu) lokalizacji każdego rodzaju odpadu (innego niż niebezpieczny oraz niebezpiecznego). Jednak w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów powstaje obowiązek etykietowania każdego pojemnika. Jeśli więc odpady niebezpieczne są magazynowane w sposób inny niż w pojemnikach/kontenerach, to stosuje się wyłącznie oznakowanie tabliczkami z kodem odpadu.

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY

Do najważniejszych obowiązków nałożonych od początku 2021 r. należą:

– oznakowanie (tablicami z co najmniej kodem odpadu) lokalizacji każdego rodzaju odpadu (innego niż niebezpieczny i niebezpiecznego); na tablicach mogą też zostać zamieszczone: nazwa odpadu zgodna z katalogiem odpadów lub nazwa zwyczajowa (np. szkło),

– zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych (słońce, wiatr, opady) ograniczające do minimum ich oddziaływanie na odpady, w szczególności przed zmianą właściwości chemicznych i fizycznych oraz powodujące uciążliwości zapachowe (np. zadaszenie),

– zabezpieczenie przed uwalnianiem się do gleby, wód wycieków i ścieków, w tym wód odciekowych przez zastosowanie szczelnych opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub przez uszczelnienie podłoża z systemem zbierania lub odprowadzania i oczyszczania,

– prowadzenie magazynowania odpadów w sposób selektywny obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia (pożar, niekontrolowany wyciek),

– magazynowanie odpadów w sposób ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg (z pewnymi wyjątkami) prowadzi się w wydzielonej i oznakowanej strefie magazynowania. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu – tablica koloru białego z napisem: „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Artykuł opublikowany został w internetowym oraz papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”