Rejestracja powinna być teraz szybsza

Tryb Fast Track dostępny tylko w formie elektronicznej można zastosować dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego obejmuje między innymi zbadanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP pod kątem formalnoprawnym oraz w zakresie zdolności rejestracyjnej znaku (weryfikowane jest istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji, m.in. braku zdolności odróżniającej).

Od 17 marca 2021 r. zgłaszający znak może ten proces przyspieszyć, jeśli skorzysta z tzw. trybu Fast Track.

Założeniem trybu Fast Track jest maksymalna możliwa „automatyzacja” rozpatrywania zgłoszeń, pozwalająca urzędowi przeanalizować zgłoszenie znaku szybciej. Jeżeli wszystkie wymogi dla trybu Fast Track zostaną spełnione, procedura rejestracyjna znaku towarowego zostanie skrócona. Co jednak istotne, niespełnienie któregokolwiek z poniższych wymogów wyłącza możliwość zastosowania trybu przyspieszonego.

W takiej sytuacji znak zostanie rozpatrzony w trybie zwykłym. Ponadto zgłoszenie w trybie Fast Track możliwe jest wyłącznie dla znaków indywidualnych (znak stanowiący zatem np. wspólne prawo ochronne nie może zostać w tym trybie zgłoszony).

Forma elektroniczna

Tryb Fast Track jest dostępny wyłącznie dla zgłoszeń dokonanych w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUEUP – Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego, na której zgłaszający (lub jego pełnomocnik) musi posiadać profilowane konto klienta.

Forma elektroniczna musi zostać zachowana przez cały okres trwania postępowania zgłoszeniowego – zmiana sposobu doręczania nie jest akceptowalna.

Opłata za zgłoszenie znaku (uiszczona jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia do urzędu) również powinna zostać dokonana za pomocą elektronicznej usługi płatności, e-Płatności, dostępnej na koncie klienta PUEUP.

Odpowiedni formularz

Jedynym formularzem przeznaczonym do dokonywania zgłoszeń w trybie Fast Track jest formularz o nazwie „Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy–tryb przyspieszony” dostępny na PUEUP. Powinien on zostać wypełniony poprawnie oraz zawierać:

– oznaczenie zgłaszającego oraz pełnomocnika (jeśli zgłaszający zdecyduje się działać za jego pośrednictwem) wraz ze wskazaniem aktualnych adresów obu tych podmiotów;

– określenie znaku towarowego – jego rodzaj (np. słowny, słowno-graficzny, przestrzenny itd.) oraz przedstawienie (w formie pliku elektronicznego). Dopuszczalne formaty plików dla reprezentacji poszczególnych rodzajów znaków znajdują się na stronie Urzędu Patentowego. Jeżeli jako rodzaj znaku wskazany został znak pozycyjny, deseń, kolor, znak ruchomy lub inny – konieczne jest również dołączenie opisu. Ponadto jeżeli znak przedstawiony jest w określonej kolorystyce, konieczne jest odrębne przedstawienie wykazu zastosowanych kolorów.

Formularz w trybie Fast Track powinien zawierać także wykaz towarów i usług, który stworzyć można w oparciu o narzędzie TMClass, umożliwiające wybór terminów ze Zharmonizowanej Bazy Danych. Pozwoli to uwzględnić w zgłoszeniu wyłącznie towary lub usługi, które zostały już uprzednio zatwierdzone przez urząd – zastosowanie bowiem jakichkolwiek innych terminów skutkować będzie niespełnieniem wymogów trybu Fast Track.

Zgłoszenie powinno również zostać opatrzone prawidłowym podpisem – kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Niezbędne dokumenty

Przykładowo, jeżeli w zgłoszeniu zastrzeżone zostało pierwszeństwo znaku, niezbędne jest załączenie dokumentów dotyczących pierwszeństwa (dowodu, tłumaczeń itp.). W przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Zdolność rejestracyjna

Podczas badania znaku urząd sprawdzi również jego zdolność rejestracyjną – zbada, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji określone w art. 1291 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Jeżeli stwierdzone zostanie istnienie jakiejkolwiek przesłanki wyłączającej zdolność rejestracyjną znaku, tryb Fast Track zostanie wyłączony, a zgłoszenie znaku będzie dalej procedowane przez urząd w trybie zwykłym.

Jeżeli znak uzyska rejestrację, zgłaszający może również przyspieszyć wydanie świadectwa ochronnego.

Konieczne jest wówczas wniesienie na konto urzędu opłat za pierwszy okres ochronny oraz publikację znaku (wskazanych w decyzji o udzielaniu prawa ochronnego) oraz złożenie zaświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Współautorem tekstu jest Paulina Sitarek