Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Składane jest ono w formie dokumentu elektronicznego zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem strony internetowej i jest ono bezpłatne.

Od 13 października 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjentów spoczywa na spółkach, warto zatem wiedzieć, w jaki sposób wywiązać się z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym. W rejestrze gromadzone są dane beneficjentów rzeczywistych spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU z 2019 r., poz. 623). Wskazane wyżej podmioty mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do rejestru, a także dokonywać ich aktualizacji.

Istotny jest czas

Termin zgłoszenia zależny jest od dnia dokonania wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki, wpisane do Krajowego Rejestru Spółek Handlowych przed 13 października 2019 r. tj. przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Natomiast podmioty, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku aktualizacji przekazanych informacji należy je zgłosić w terminie siedmiu dni od ich zmiany. Zaznaczyć należy, że do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Nie ma opłat

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego (zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych) za pośrednictwem strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ i jest ono bezpłatne.

Pamiętać należy o tym, że zgłoszenia należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także musi ono zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru. Oświadczenie o prawdziwości zgłaszanych informacji jest dokonywane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ponadto osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.

Jakie informacje

Zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają dane identyfikacyjne spółki dokonującej zgłoszenia takie jak: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki dokonującej zgłoszenia tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Poprawka omyłki

Dokonując zgłoszenia może zdarzyć się, że zgłaszający stwierdzi, iż zawiera ono oczywistą omyłkę. W takiej sytuacji istotne jest, aby nie zwlekać z podjęciem czynności korygujących. Skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane spółka powinna złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki. Fakt złożenia zgłoszenia zawierającego oczywiste omyłki lub złożenia zgłoszenia z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu może zostać stwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takiej sytuacji spółka składa ponowienie zgłoszenie w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu lub udostepnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przez organ właściwy do spraw rejestru.

Problemy techniczne

Co zrobić w przypadku awarii lub zakłóceń związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego? Ustawodawca nie zapomniał uregulować również i tej kwestii.

Informacja o wystąpieniu awarii lub zakłóceń w działaniu systemu i jej usunięciu będzie umieszczana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. W takim przypadku do biegu terminów nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia, wskazanych w informacji zamieszczonej w Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu. Oznacza to, iż termin na dokonanie zgłoszenia będzie dłuższy o okres wystąpienia awarii lub zakłócenia.

Pamiętać trzeba, że podmiot, który pomimo obowiązku nie zgłosi beneficjenta rzeczywistego do rejestru w zakreślonym przez ustawę terminie, może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do jednego miliona złotych.

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 10-01-2020 r.