Zmiany dotyczące zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany dotyczące zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych. Modyfikacja ustroju spółek akcyjnych została wprowadzona mocą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255).

W obecnym stanie prawnym brak było bowiem powszechnie obowiązujących regulacji określających termin wypłaty dywidendy przez spółki publiczne. Stosownie regulacje zawarte były wyłącznie w zbiorach zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na polskim rynku kapitałowym, tj. w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na NewConnect”. Wprowadzenie powyższych zmian oznacza nadanie wskazanej normie rangi ustawowej, a zarazem wzmocnienie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dywidenda wypłacana jest w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. W przypadku gdy uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wyznaczenia dnia dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni po podjęciu uchwały, lecz nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jednocześnie, termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy dokonane zmiany podyktowane były specyfiką cyklu rozliczeniowego transakcji w obrocie zorganizowanym. Z jednej strony mają one umożliwić uczestnikom obrotu podejmowanie świadomych decyzji z zakresie obrotu akcjami spółek w okolicach dnia dywidendy. Z drugiej zaś, spółce prowadzącej giełdę, podjęcie wymaganych prawem i regulaminem giełdy działań – zwłaszcza korekty kursu odniesienia.