Czy fryzjerowi należy się postojowe?

Czy w związku z okresem zamknięcia salonów kosmetyczno-fryzjerskich fryzjerom i kosmetyczkom przysługuje postojowe? W jakiej wysokości? – wyjaśnia prawnik.

Pytanie:
Czy w związku z brakiem możliwości wykonywania działalności przez salon kosmetyczno-fryzjerski, jego pracownikom należne jest wynagrodzenie za czas przestoju? A jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź:
W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wprowadzonymi wcześniej, a obecnie znoszonymi, ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia m.in. działalności fryzjerskiej piszemy o przestoju w rozumieniu przepisu art. 81 k.p., a nie przestoju ekonomicznego w rozumieniu art. 15g tzw. tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z przepisem art. 81 k.p. pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje: wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Albo – jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia.

Zaś w każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Co mówi prawo

Wedle utrwalonych w doktrynie poglądów, zaszeregowanie pracownika związane jest z różnego rodzaju taryfikatorami kwalifikacyjnymi, tabelami stanowisk etc. Te zaś określone są np. w regulaminach wynagradzania, opisujących stanowiska i rodzaj pracy, kwalifikacje zawodowe pracowników oraz przypisujących pracowników, zwykle w sposób widełkowy w poszczególne kategorie zaszeregowania.

Pod pojęciem wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika rozumieć należy te składniki wynagrodzenia, które mają stały charakter i bezpośrednio związane są z funkcją lub zajmowanym przez pracownika stanowiskiem. Czyli wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone stawkami, chociaż – należy to wyraźnie podkreślić – kwestia dodatków nie jest w orzecznictwie jednolicie ujmowana.

W sytuacji, kiedy nie wyodrębniono stawki miesięcznej lub godzinowej przy określaniu wynagrodzenia, wówczas przysługuje 60 proc. wynagrodzenia. I jest ono obliczane w oparciu o zasady dotyczące kalkulacji wynagrodzenia urlopowego.

Jak określać wysokość wynagrodzenia

Należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. To zastrzeżenie nabierze także istotnego znaczenia w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z systemem mieszanym, opartym o stawkę godzinową lub miesięczną oraz inne kryteria.

Jak wskazuje praktyka, pracodawcy często niewłaściwie interpretują ww. przepisy, stojąc na stanowisku, że w przypadku przestoju pracownikowi należne jest 60 proc. wynagrodzenia. Taka interpretacja jest błędna.

Należy bowiem wyraźnie rozróżnić sytuację pracowników w związku z przyjętym modelem wynagradzania. A następnie ocenić, czy będzie im należne wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkami określonymi stawkami), czy też 60-proc. wynagrodzenie. A w każdym przypadku nie mniej niż wynagrodzenie minimalne

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie – taką sama analizę należy przeprowadzić w odniesieniu do salonu kosmetyczno-fryzjerskiego

Odpowiedź ukazała się w serwisie firma.rp.pl

Czytaj także: Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS dla wybranych firm