Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS dla wybranych firm

Nowa pomoc, w tym postojowe i zwolnienie z ZUS, ma trafić do firm działających w branżach najbardziej dotkniętych kolejnymi obostrzeniami, tj.: branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej.

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS są już omawiane. 26 października 2020 r. ukazał się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt w swoich założeniach zawiera rozwiązania pomocowe dla grup przedsiębiorców dotkniętych ponownymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19. Pomoc ma być skierowana do podmiotów, działających w branżach najbardziej dotkniętych kolejnymi obostrzeniami, tj. branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej.

Dodatkowe postojowe i zwolnienie z ZUS

Najważniejsze propozycje zmian dotyczą przyznania dodatkowych świadczeń pomocowych i zwolnień, które obejmują:

  • Wprowadzenie dodatkowego, jednorazowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców z ww. branż, których przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu osiągniętego analogicznie w roku 2019 r. Wypłata świadczenia odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zawierającym oświadczenie o spadku przychodów. Świadczenie postojowe stanowi formę pomocy publicznej mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Projekt nowelizacji zakłada nadanie uprawnień dla ZUS do kontrolowania zasadności przyznawania świadczeń postojowych.

  • Zwolnienie z konieczności opłacania składek do ZUS za miesiąc listopad 2020 r. dla przedsiębiorców wymienionych powyżej branż, spełniających kryterium spadku przychodów o 40 proc. w porównaniu do listopada 2019 r., będących płatnikami składek według zgłoszenia na dzień 30 czerwca 2020 r. Wniosek w tym zakresie można będzie składać do 31 stycznia 2021 r. Również i w tym przypadku ZUS zostanie uprawniony do kontrolowania prawidłowości wniosków i oświadczeń o przychodach składanych przez wnioskodawców. Projekt zawiera również delegację dla Rady Ministrów do wydłużenia, na mocy rozporządzenia, okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na kolejne miesiące, w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.
  • Wydłużenie terminu udzielania pomocy w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej, o których mowa w art. 15 zzb-15zze i art. 15zzeUstawy o COVID-19, na kolejny okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Wnioski w sprawie dofinansowań mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., natomiast samo wsparcie udzielane będzie do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021., pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Projekt zawiesza również stosowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z uwagi na fakt, że przepisy nowelizowanej Ustawy o COVID-19 przewidują objęcie ochroną szerszego grona podmiotów uprawnionych do wsparcia, a możliwość dofinansowania, z racji poszerzonej definicji pracownika, obejmuje większą liczbę pracowników.

W projekcie zawarto również zmiany doregulowujące kwestie związane ze zwrotem bądź umorzeniem uzyskanych środków pomocowych (mn.in w przypadku śmierci przedsiębiorcy lub beneficjenta świadczenia).

Szybkie wejście w życie

Zgodnie z projektem nowelizacja miałaby co do zasady wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów dotyczących świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. – które miałyby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a także za wyjątkiem zmian dotyczących dofinansowania kosztów prowadzonej działalności i pożyczek na bieżące koszty prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy, które miałyby obowiązywać od 31 marca 2021 r.

Artykuł ukazał się na firma.rp.pl

Czytaj także: Czy fryzjerowi należy się postojowe?