Dodatkowy sposób zabezpieczenia roszczeń w spawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1637 z dnia 27 sierpnia 2018) wprowadzony został do KPC nowy sposób zabezpieczenia roszczeń w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z nowo dodanym art. 7551 KPC W sprawach dotyczących roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, w których udzielono zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu zakazów, nakazów lub zajęciu rzeczy ruchomych, mającego na celu zaprzestanie wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd może, na wniosek obowiązanego, zamiast tych środków nakazać obowiązanemu złożenie na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej sumy pieniężnej dla zabezpieczenia roszczeń uprawnionego z tytułu dalszego wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepis ten wskazuje również na to, iż postanowienie w przedmiocie udzielenia takiego zabezpieczenia może zapaść jedynie po przeprowadzeniu przez sąd rozprawy.

Jest zatem widocznym, iż w sprawach gdzie rozpoznawane są roszczenia związane z czynem nieuczciwej konkurencji jakim może być ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wyrażono w ustawie expressis verbis nowy sposób tymczasowego zabezpieczenia sytuacji prawnej pokrzywdzonego tym czynem na czas trwania procesu cywilnego, czy to odszkodowania za dalsze wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, czy sumy pieniężnej odpowiadającej wynagrodzeniu jakie byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, polegającemu na złożeniu wskazanych przez sąd sum na rachunek depozytowy. Nowym rozwiązaniem jest wskazanie przy tym nie rachunku depozytowego sądu, który orzeka przecież w przedmiocie zabezpieczenia i orzekać będzie w sprawie zgłaszanych przez pokrzywdzonego tym czynem roszczeń, tylko rachunku depozytowego Ministra Finansów jako właściwego do uiszczenia odpowiednich sum zabezpieczenia roszczeń związanych z dalszym wykorzystywaniem tajemnicy przedsiębiorstwa.