Koronawirus: Co grozi klientowi restauracji otwartej mimo zakazu?

Przepisy przewidują sankcje za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów oraz zakazów ustanowionych na czas obowiązywania, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu epidemii. Czy dotyczy to także klientów lokali gastronomicznych, które prowadzą działalność w formie stacjonarnej – mimo istniejącego w tym zakresie ograniczenia od 24 października 2020 r.?

W aktualnym stanie prawnym (na dzień 26 stycznia 2021 r.) nie znajdziemy przepisów, które stanowiłyby proste rozwiązanie opisanego zagadnienia. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania sankcji wobec klientów korzystających z usług gastronomicznych świadczonych w formie stacjonarnej, wymagać będzie odwołania się do ogólnych zasad wprowadzonych w prawodawstwie krajowym. Dotyczy to w szczególności obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby gastronomii, do których możemy zaliczyć restauracje jako obiekty ogólnodostępne, przeznaczone do świadczenia usług nieograniczonej liczbie klientów.

Mając na uwadze, iż w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów oraz zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przewidziano wprost możliwość odkrycia ust i nosa w przypadku spożywania posiłków lub napojów m.in. w obrębie budynków użyteczności publicznej, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wydaje się być sytuacja, w której klienci – z zachowaniem powyższych zasad – korzystają ze świadczonych w formie stacjonarnej usług gastronomicznych.

Jednak przebywanie w lokalu gastronomicznym bez zakrywania ust i nosa, w czasie, w którym nie następuje bezpośrednia konsumpcja posiłków lub napojów (co w niektórych przypadkach będzie trudne do jednoznacznego rozstrzygnięcia i udowodnienia), może stanowić podstawę do wymierzenia klientowi kary grzywny w wysokości do 500 zł, bądź też nagany, które to sankcje przewiduje art. 116 § 1a Kodeksu wykroczeń.

Z uwagi na brak wyszczególnienia w treści art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, uchybienia obowiązkowi zakrywania ust i nosa jako podstawy do wymierzenia kary administracyjnej przez odpowiednie organy inspekcji sanitarnej, wydaje się niemożliwe zastosowanie wobec osób korzystających z usług gastronomicznych z naruszeniem tego obowiązku kar pieniężnych przewidzianych w rozdziale ww. ustawy.

Z uwagi na niejasność oraz ogólnikowość analizowanych przepisów, nie jest wykluczona ich odmienna interpretacja przez organy stosujące prawo, w tym w szczególności przez funkcjonariuszy służb mundurowych, prowadzących postępowanie mandatowe uregulowane przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wymaga podkreślenia, iż podjęcie decyzji o odmowie przyjęcia mandatu, motywowane chociażby podnoszonym w przestrzeni publicznej zarzutem niezgodności z Konstytucją RP wprowadzanych w dobie stanu epidemii ograniczeń, nakazów oraz zakazów, nie daje gwarancji uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenia. W systemie polskiego prawa orzeczenia sądowe nie stanowią bowiem – wobec jednoznacznego brzmienia art. 87 ust. 1 Konstytucji RP – źródeł prawa powszechnie obowiązującego, a zatem wypowiedzenie się w podobnej kwestii przez sądy rozstrzygające zbliżone przypadki, nie musi znaleźć odzwierciedlenia w sposobie rozstrzygnięcia naszej, indywidualnej sprawy.

Podstawa prawna: art. 116 § 1a ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. DzU. z 2020 r., poz. 568 ze zm.)

art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU. z 1997 r., poz. 483 ze zm.)

art. 96 § 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 729 ze zm.)

art. 46 ust. 4, art. 46b pkt 13 oraz art. 48a ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. DzU. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.)10 ust. 9 oraz § 27 ust. 1 pkt. 2 lit. d i ust. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (DzU z 2020 r., poz. 2316 ze zm.

Odpowiedz ukazała się w internetowym oraz papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”