Koronawirus: czy przedsiębiorca odliczy wydatki na maseczki dla klientów?

Jestem taksówkarzem, czy maseczki zakupione dla klientów podróżujących moją taksówką mogą zostać ujęte w kosztach prowadzenia działalności?

Odnosząc się do przedstawionego pytania zakładamy, że czytelnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz rozlicza się podatkowo na zasadach ogólnych i jest uprawniony do odliczania kosztów uzyskania przychodów.

Udostępnienie maseczek pasażerom taksówki jest zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowanymi z Głównym Inspektorem Sanitarnym, adresowanymi do branży taksówkarskiej. Wytyczne te przewidują, że w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w pojeździe należy dopilnować, aby przebywający w nim klienci posiadali środki ochrony osobistej, tj.: osłonę ust i nosa, rękawiczki lub żeby zdezynfekowali dłonie przed skorzystaniem z usługi przewozu.

Celem poniesienia kosztu zakupu maseczek jest w tym wypadku przeciwdziałanie zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, a w dalszej perspektywie zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności przez taksówkarza, dlatego też wydatek ten można uznać za uzasadniony.

Sięgając do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów, które wymieniono w art. 23 ww. ustawy).

W świetle przytoczonego unormowania można wyrazić opinię, że wydatki na zakup maseczek wydawanych przez taksówkarza jego klientom – pasażerom mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pamiętać przy tym należy, że warunkiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest faktyczne jego poniesienie, właściwe udokumentowanie kosztu, a także związek tego wydatku z osiągnięciem przychodu.

Podstawa Prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się  w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”