Leasing operacyjny bez limitu finansowania dłużnego?

Może okazać się, że leasing operacyjny jako forma finansowania stanie się bardziej atrakcyjny od innych z uwagi na ewentualny brak konieczności uwzględnienia części rat leasingowych w kosztach finansowania dłużnego. Taki wniosek wynika z kształtującej się linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Korzystne orzeczenia

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. w art. 15c Ustawy o CIT dotyczą limitowania w kosztach podatkowych nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Ustawodawca wskazał, że kosztem finansowania dłużnego jest m.in. część odsetkowa raty leasingowej. Powstaje jednak wątpliwość czy zawarte w przepisie sformułowanie dotyczy również leasingu operacyjnego?
W tym zakresie wypowiedziały się już sądy administracyjne (m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z 11 października 2018 r., [I SA/Wr 651/18] oraz wyrok WSA w Gdańsku z 5 marca 2019 r. [I SA/Gd 1130/18]). W obu orzeczeniach sądy potwierdziły, że przepisy dotyczące limitowania kosztów finansowania dłużnego nie mają zastosowania do leasingu operacyjnego.
Zdaniem sądów użyty w ustawie zwrot „część odsetkowa raty leasingowej” dotyczy jedynie leasingu finansowego. Leasing operacyjny opisany w przepisach podatkowych jest zbliżony charakterem do najmu i dzierżawy. W opinii sądów opłaty z tytułu leasingu operacyjnego w części niedotyczącej spłaty wartości przedmiotu leasingu nie można uznać za koszt finansowania dłużnego, gdyż ponoszenie tych opłat nie jest związane z uzyskaniem od leasingodawcy jakichkolwiek środków finansowych, zaś dotyczy korzystania z rzeczy. Dzielenie raty leasingu operacyjnego na część odsetkową byłoby działaniem sztucznym, nie wynikającym z przepisów prawa podatkowego. W związku z tym leasing operacyjny nie powinien być brany pod uwagę w kontekście kosztów finansowania dłużnego i związanych z tym limitów kosztów podatkowych.
Znane nam orzeczenia WSA nie są jeszcze nieprawomocne i oczekują na rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Mamy jednak nadzieję, że NSA potrzyma racjonalny pogląd prezentowany przez sądy wojewódzkie.

Szansa na istotne oszczędności

Powyższa wykładnia sądów jest szansą dla podatników na istotne ograniczenie obciążeń podatkowych – przede wszystkim w sytuacji gdy koszty finansowania dłużnego przekraczają u nich limit wydatków podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych. Dlatego w trakcie decydowania o sposobie sfinansowania nabywanych aktywów warto rozważyć, czy leasing operacyjny nie będzie opcją korzystniejszą biznesowo od pozostałych form finansowania.