Nowa ustawa o rynku pracy

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przyszłym roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o rynku pracy.

„Po 14 latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy żegnamy tę ustawę. Ustawa idzie do lamusa. Dajemy nową propozycję – ustawę o rynku pracy” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
Do głównych założeń projektu należą:
• zwiększenie elastyczności urzędów pracy, które ma mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększenie skuteczności formy pomocy świadczonej przez urzędy m.in. poprzez profilowanie pomocy oraz wsparcie długotrwale bezrobotnych,
• ułatwienie obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy – zgodnie z projektem będą oni mogli skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
• ułatwienie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy,
• zmiany w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy – instytucja ta zmieni nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży (PCAM), aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy.
• wyższy zasiłek dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej (130 % zasiłku podstawowego).
Ustawa ma stanowić odpowiedź ustawodawcy na zmiany, które zaszły na rynku pracy, w tym w szczególności na obecny – rekordowo niski – poziom bezrobocia.
Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2019 roku.