O uldze decyduje to, nad czym zatrudniony pracuje

W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczyć również wynagrodzenia pracowników niezatrudnionych w dziale B+R oraz takich, którzy w zakresie swoich obowiązków nie mają wskazanej realizacji prac B+R – pod warunkiem, że wykonują oni zadania związane z taką działalnością.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka posiadają- ca wyodrębniony w strukturze wewnętrznej dział B+R, odpowiedzialny za opracowywanie nowych i ulepszonych produktów, a także za optymalizację funkcjonujących w spółce procesów. Prace badawczo- -rozwojowe realizowane są głównie przez pracowników zatrudnionych w dziale B+R. Niemniej, w toku prowadzonej działalności zdarza się, że do realizacji prac związanych z badaniami i rozwojem czasowo delegowani są również pracownicy innych działów. Chodzi o pracowników, któ- rych wiedza i umiejętności są niezbędne z punktu widzenia realizowanych w danym momencie prac – np. operatorzy maszyn produkcyjnych, na których realizowane są próby technologiczne. Jak wskazała spółka, prowadzi ona ewidencję czasu pracy pozwalającą ustalić procentowy udział czasu pracy takich pracowników na zadania związane z działalnością B+R w ich całkowitym czasie pracy w danym miesiącu. Spółka powzięła wątpliwości czy ma ona prawo zaliczyć część wynagrodzeń tych pracowników przypadającą na działalność B+R do kosztów kwalifikowanych i zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Rozliczenie kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 17 października 2017 r.(sygn. 0111-KDIB1- 3.4010. 207.2017.3.MST) , że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracowników realizujących określony cel – tj. działalność badawczo-rozwojową. Z powyższego wyprowadził wniosek, że to faktyczne wykonywanie danych czynności (a nie fakt zatrudnienia w odpowiednim dziale czy obowiązki służbowe wskazane w umowie o pracę) przesądza o tym czy dane wynagrodzenie może zostać rozliczone w ramach ulgi B+R – i w jakiej części. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dany pracownik wykonuje zarówno zadania związane z działalnością badawczo-rozwojową, jak i inne zadania – na pracodawcy korzystającym z ulgi B+R ciąży obowiązek wyodrębnienia części wynagrodzenia niezwiązanej z działalnością badawczo-rozwojową.

Ewidencja czasu pracy

Jak zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, przepisy podatkowe nie wskazują formy, w jakiej nale- ży dokonać wyodrębnienia wynagrodzenia takich pracowników. Wybór sposobu udokumentowania tego rodzaju wydatków został pozostawiony podmiotom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową. Jak jednak podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dla celów dowodowych wskazane jest, aby podatnicy prowadzili ewidencję czasu pracy pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Tego rodzaju ewidencja pozwoli bowiem wyodrębnić część wynagrodzenia pracownika, która nie może być rozliczona w ramach ulgi B+R.

Artykuł został opublikowany w dodatku do dziennika Rzeczpospolita 'Dobra Firma’ z dnia 1.12.2017 r.