Pierwsze zasiedlenie w VAT rozumiane szerzej – dostawa budynku, budowli lub ich części od 2019 r.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia lub ulepszenia. Od 1 września pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT będzie już nie tylko oddanie budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikami, ale również rozpoczęcie użytkowania budynków na potrzeby własne np. przez dewelopera. Oznacza to, że sprzedaż lub inna forma zbycia nieruchomości, która była użytkowana przez podatnika przez ponad dwa lata będzie zwolniona z VAT.

Art. 2 pkt 14 ustawy o VAT definiujący pojęcie „pierwszego zasiedlenia” wskazywał do tej pory, że za pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
Wchodzące od 1 września 2019 r. zmiany ustawy o VAT to skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection w którym uznano, że definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w polskiej ustawie o VAT jest niezgodna z Dyrektywą 2006/112/WE. Przepisy ustawy o VAT niezgodnie z dyrektywą uniemożliwiały zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości, która była wcześniej wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej (np. biuro/siedzibę). Równocześnie natomiast zwolnienie przysługiwało w wypadku sprzedaży budynków, które były dzierżawione.
Zgodnie z nowym brzmieniem komentowanego przepisu, pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Nowa definicja oznacza, że za pierwsze zasiedlenie będzie można uznać również oddanie budynku lub budowli do użytkowania w ramach czynności w ogóle nieobjętych ustawą o VAT, np. użyczenia.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz