Od września zmiany w Rejestrze Spadkowym

Od dnia 8 września 2016r. wejdą w życie zmiany dotyczące Rejestru Spadkowego, które wprowadzone zostaną ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany mają na celu przyspieszenie i ułatwienie postępowania rejestrowego oraz jego informatyzację.

Nowością jest to, że postanowienia o wydaniu, sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego albo o zawieszeniu jego skutków oraz postanowienie o zmianie albo uchyleniu tych postanowień Sąd wpisuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Rejestru Spadkowego.

System teleinformatyczny w celu prowadzenia Rejestru Spadkowego tworzy Krajowa Rada Notarialna. Zapewnia ona notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia, postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz europejskich poświadczeniach spadkowych obejmujące dane, o których mowa w przepisach. Dostęp do Rejestru Spadkowego zapewnia podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

We wprowadzanych przepisach opisano zawartość Rejestru Spadkowego, oraz czynności techniczne konieczne do wykonywania przez notariuszy. Ponadto wskazano sposób składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe wniosku o wpis w księdze wieczystej roszczenia nabywcy jeżeli akt notarialny dotyczy umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 555 i 996).

Sposób uiszczania i wysokość opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym określi Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem.