Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych – nowelizacja ustawy o CIT

31 października 2016 r. do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę o CIT autorstwa grupy posłów PiS. Planowana nowelizacja ma na celu opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego.

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o CIT, fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania są zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT. Nowelizacja ustawy o CIT zakłada likwidację aktualnie obowiązującego zwolnienia z opodatkowania funduszy.

W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) przewiduje się zachowanie zwolnienia z opodatkowania o ograniczonym zakresie. Wolne od podatku dochodowego mają być wyłącznie przychody FIO i SFIO pochodzące z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

Żadne zwolnienie nie zostało natomiast przewidziane w stosunku do funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego. W konsekwencji całość dochodów uzyskiwanych przez FIZ będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT.

Celem wprowadzenia planowanych zmian jest, zdaniem wnioskodawców projektu, ograniczenie wykorzystywania FIZ do optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej.

Planowana data wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2017 r. Aby tak się stało powinna ona być uchwalona i opublikowana do końca listopada br. Biorąc pod uwagę, że w tej samej ustawie zawarto przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku w ustawie o PIT, uchwalenie i ogłoszenie ustawy nowelizującej jeszcze w tym miesiącu, wydaje się wysoce prawdopodobne.