Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 lipca 2018 r.

SENDERO Tax & Legal

Zgodnie z opublikowanym projektem o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2018 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz Prawa upadłościowego (w zakresie pakietu paliwowego). Zmiany wprowadzane ustawą zasadniczo polegają na:

– modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – w związku z wyrokiem TSUE,

– umożliwieniu podatnikom obliczania i wykazywania kwoty VAT od importu towarów w rozliczeniu zamknięcia,

– doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,

– wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej przez nowe podmioty,

– obniżeniu wysokości sankcji w VAT do 15%, jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej,

– dostosowaniu przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe,

– wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników,

– uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika VAT) faktury VAT z tyt. sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy.

Projekt jest obecnie w fazie opiniowania. Tekst Projektu można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12308701/12493602/12493603/dokument331531.pdf.