Rekompensata jest zależna od świadczenia pieniężnego

Z dniem 1 stycznia 2020r. zmieniona została wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z dniem 1 stycznia 2020r. zmieniony został również tytuł ww. ustawy, która przed tym dniem nosiła tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) .

Wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, została uzależniona od wysokości świadczenia pieniężnego – wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej, należnego od dłużnika.
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności, wynosi:
1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
Przed 1 stycznia 2020r. rekompensata za koszty odzyskiwania należności wynosiła 40 euro bez względu na wartość świadczenia.
Tak jak dotychczas rekompensata przysługuje wierzycielowi: od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, bez konieczności wezwania.
Wierzyciel może domagać się również zwrotu, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę ww. rekompensaty.
Sposób ustalania nie uległ zmianie i równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa powyżej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Ponadto w art. 10 dodany został ust. 4 zgodnie, z którym roszczenie o rekompensatę nie może zostać zbyte.

Artykuł ukazał się w internetowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” dnia 26-05-2020r.

Czytaj także: Świadczenie nienależne nie zawsze podlega zwrotowi