Szkolenia bhp z prezentacją zdjęć załogi

Pracodawca nie musi mieć zgody pracowników na rozpowszechnianie podczas szkoleń z bezpieczeństwa pracy fotografii, na których stanowią oni jedynie szczegół całości.

Część pracodawców wykorzystuje zapisy z monitoringu wizyjnego w celu bieżącej kontroli poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz do celów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu bhp. Dotyczy to np. zarejestrowanych prób ewakuacji, które służą do prezentacji szkoleniowych obrazujących sposób poprawnego zachowania się pracowników. Te zapisy są wykorzystywane zarówno jako zdjęcia, jak i nagrania wideo.

Nasuwają się pytania o legalność takich działań i konieczność spełnienia przesłanek wynikających zarówno z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzUrz UE L z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.; RODO), jak i ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie autorskim).

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Od 25 maja 2018 r. przepisy art. 222 i art. 223 kodeksu pracy regulują zasady dotyczące monitorowania pracowników, czyli monitoringu wizyjnego, monitorowania poczty elektronicznej, a także innych nie wymienionych wprost form monitoringu, takich jak np. GPS czy monitoring aktywności w sieci. Przepisy te wymieniają enumeratywnie, w jakich celach dopuszczalne jest monitorowanie pracowników.

Zgodnie z art. 222 § 1 k.p. pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Przesłanką legalizującą taki nadzór jest jego niezbędność dla jednego z poniższych celów lub kilku z nich łącznie:
– zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub
 ochrony mienia lub
 kontroli produkcji lub

– zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Analizując pierwszy punkt pod kątem wykorzystania monitoringu do bieżącej obserwacji pracowników, aby zapewnić im bezpieczeństwo w pracy czy też dla celów szkoleń z zakresu bhp, należy zaznaczyć, że przepisy nie definiują, na czym dokładnie miałby polegać cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Mogłoby się wydawać, że cel ten można rozumieć także jako kontrolę bieżącą procesu pracy tak, aby motywować pracowników do przestrzegania przepisów bhp, a także aby zapobiegać w przyszłości wypadkom przy pracy. Wykorzystanie monitoringu w tym celu nie wymagałoby więc osobnej zgody pracowników.

Choć szkolenia z zakresu bhp wprawdzie służą głównie zapobieganiu w przyszłości wypadkom przy pracy, to jednak wydaje się, że wykorzystanie nagrań z monitoringu wizyjnego bez zgody pracowników do celów szkoleniowych z zakresu bhp nie spełnia przesłanki niezbędności do osiągnięcia celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Oznaczałoby to, że pracodawca jako administrator danych powinien posiadać odrębną zgodę pracowników na przetwarzanie nagrań z monitoringu wizyjnego dla celów szkoleniowych, w tym bhp.

Cyfrowa anonimizacja

Alternatywnym rozwiązaniem, gdyby pracodawca z jakichś względów nie mógł dysponować zgodą pracowników na przetwarzanie ich wizerunku z nagrań kamer dla celów szkoleniowych z zakresu bhp, mogłoby być dokonanie cyfrowej anonimizacji, czyli uniemożliwienia rozpoznania osób zarejestrowanych na nagraniach w taki sposób, aby uczestnicy szkolenia nie byli w stanie zidentyfikować nagranych osób. W większości zakładów osiągnięcie tego ostatniego nie jest możliwe – pracownicy znają się i są w stanie się rozpoznać nawet po takiej anonimizacji.

Wytwór niematerialny

W Polsce prawo do rozpowszechniania wizerunku regulują przepisy ustawy o prawie autorskim. Rozpowszechnienie wizerunku to jego udostępnienie w taki sposób, że stworzona zostaje możliwość zapoznania się z wizerunkiem z góry bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób. Zgodnie z art. 81 tej ustawy, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Termin „wizerunek” użyty w tym przepisie oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby lub danych osób. Wizerunek może być utrwalony przez malarski portret, rysunek, fotografię [por. J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…), dz.cyt.)].

Przepisy prawa autorskiego nie precyzują, jakie warunki musi spełniać prawnie wiążąca zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. Częściowo pojawiające się wątpliwości rozstrzyga judykatura. Z pewnością zgoda musi być wyrażona wprost, w sposób niebudzący wątpliwości. Nie można też jej domniemywać, tak jak w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W myśl wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 lutego 1998 r. (I ACa 1044/97), zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi być niewątpliwa. Zatem osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej komentarza. Zezwolenie pracownika na rozpowszechnianie jego wizerunku nie może mieć więc charakteru abstrakcyjnego.

Przepisy nie wprowadzają też żadnych wymogów co do formy zgody. Oznacza to, że może być ona wyrażona przez każde zachowanie ujawniające wolę danej osoby w sposób dostateczny, w tym ustnie lub w postaci elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że administrator danych musi wykazać się posiadaniem takiej zgody ze względu na zasadę rozliczalności, o której mowa w ar. 5 ust. 2 RODO.

Odwołanie zgody

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, udzielone na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, może być w każdym czasie odwołane, chyba że odwołanie to staje się bezprzedmiotowe, ponieważ interes majątkowy został już zrealizowany (np. gdy zdjęcie zostało już upublicznione w sposób określony przez strony). Odwołanie zgody działa więc ex nunc – tzn. od chwili złożenia stosownego oświadczenia woli na przyszłość (wyrok SA z Wrocławia z 26 lutego 2007 r., I ACa 1492/06).

W myśl art. 7 ust. 3 RODO zgoda na przetwarzanie danych w postaci rozpowszechniania wizerunku może być odwołana w każdym czasie, przy czym pozostanie ona bez wpływu na zgodność z prawem takiego przetwarzania przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. Odwołanie zgody nie musi następować w taki sam sposób jak jej wyrażenie – administrator musi tylko zapewnić, aby było ono równie łatwe.

Administrator danych, którym w tym przypadku jest pracodawca, musi też wykonać obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO. Jeśli zgoda została wyrażona w trakcie trwania stosunku pracy, to obowiązek informacyjny może zostać zrealizowany w części w zakresie związanym bezpośrednio z upublicznieniem wizerunku.

Zdaniem autorki

Zezwolenia nie wymaga m.in. rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim). Dla zastosowania art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego rozstrzygające znaczenie ma ustalenie w strukturze przedstawienia relacji między wizerunkiem osoby (lub osób) a pozostałymi elementami jego treści. Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia [J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz (…), dz.cyt.].
Jeśli więc pracodawca dysponuje zdjęciami czy nagraniami, w których pracownicy stanowią jedynie szczegół całości – jak np. zgromadzenie pracowników podczas alarmu przeciwpożarowego – to zgoda na rozpowszechnianie takich zdjęć czy nagrań w ramach szkoleń z zakresu bhp lub innych celów edukacyjnych nie jest wymagana.

Ograniczenie przetwarzania

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 19 grudnia 2001 r. (I ACa 957/01) wskazał, że osoba przedstawiona na fotografii lub na innym materialnym nośniku jej wizerunku może dowolnie ograniczyć zakres zezwolenia na jego rozpowszechnianie:
– zezwolić na publikację tylko w oznaczonym czasopiśmie i/lub tylko w związku z oznaczonymi okolicznościami (np. w związku z określonym tekstem artykuł prasowego),

– wyznaczyć granice czasowe publikacji itp.

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 21-11-2019 r.