Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Dnia 04 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 691) (dalej: Ustawa). Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014, str. 8) (dalej: Dyrektywa), która odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (dalej: Rozporządzenie).

Ustawa, w związku z implementacją Dyrektywy, wprowadza zmiany mające na celu wskazanie zadań poszczególnych instytucji – Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP), również we współdziałaniu z innymi organami, ministra właściwego do spraw pracy – które mają służyć promowaniu, analizie, monitorowaniu i wspieraniu równego traktowania wszystkich pracowników unijnych i członków ich rodzin bez względu na obywatelstwo. Do zadań ministra właściwego do spraw pracy, który będzie pełnił rolę punktu kontaktowego dla odpowiadających mu instytucji w pozostałych państwach członkowskich, należeć będzie również m.in. inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym ograniczeniom i przeszkodom w zakresie prawa swobodnego przepływu pracowników oraz ich dyskryminacji. Natomiast promowaniu równego traktowania służyć mają zadania PIP obejmujące doradztwo m.in. w zakresie warunków zatrudnienia i pracy, zasad członkostwa w związkach zawodowych, dostępu do zatrudnienia, przywilejów socjalnych i podatkowych, zasobów mieszkaniowych, szkoleń, czy kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników.