Ustawodawca stawia wymagania członkom organów spółek osobowych.

1 października 2018 r. w życie wchodzi art. 17 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. przepisem, zmianom ulega art. 18 ksh. Przepis ten uniemożliwiał piastowanie funkcji w organach spółek kapitałowych osobom skazanym za określone przestępstwa, jednocześnie milcząc nt. możliwości obsady przez nich stanowisk w organach spółek osobowych. Nowelizacja rozszerza zakres zastosowania wymogów z art. 18 ksh na członków zarządów spółek partnerskich, członków rad nadzorczych spółek komandytowo-akcyjnych, a także prokurentów. Tym samym ustawodawca dokonuje racjonalnej unifikacji wymogów stawianych członkom organów spółek. Nie istnieją bowiem argumenty uzasadniające zróżnicowanie warunków, jakie muszą spełnić członkowie organów spółek osobowych i kapitałowych. Tymczasem, dotychczas obowiązująca wersja art. 18 ksh, mimo iż prima facie nie ograniczała zakresu zastosowania tylko do członków organów spółek kapitałowych (przepis nie zawiera ograniczenia do członków organów takich spółek), to jednak umiejscowienie go w dziale dotyczącym wyłącznie spółek kapitałowych przesądzało o zawężeniu ww. zakresu. Orzecznictwo i doktryna były bowiem w tym zakresie jednolite- przepis art. 18 ksh, jako ograniczający prawa podmiotowe jednostek, podlegał ścisłej wykładni, w myśl paremii exceptiones non sunt extendendae.