Ważne informacje trzeba udostępniać w spółce zgodnie z prawem

Spółka nie może przekazywać określonych danych wybranemu akcjonariuszowi z pominięciem innych, bez względu na stan jego zaangażowania kapitałowego w tym podmiocie.

Uprawnienie akcjonariusza do uzyskiwania informacji o spółce akcyj- nej jest niezależne od wielkości jego zaangażowania kapitałowego w spółkę, czyli przysługuje bez względu na liczbę posiadanych przez niego akcji. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie rozróżniają pod tym względem akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych. Zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki akcyjnej może wykonywać swoje uprawnienie do uzyskania informacji o spółce w trakcie obrad walnego zgromadzenia (art. 428 § 1 k.s.h.), oraz poza nim (art. 428 § 6 k.s.h.).

Równe uprawnienia

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i wskazaniem akcjonariusza, który informacje otrzymał, powinny być przekazane na piśmie w materiałach przygotowywanych przez zarząd na najbliższe walne zgromadzenie. Materiały te nie muszą powielać informacji już przekazanych do wiadomości publicznej (np. w publikacjach prasowych) oraz informacji już przekazanych na walnym zgromadzeniu w trybie art. 428 § 1. Wynika to z tego, że informacje udzielone przez zarząd jednemu akcjonariuszowi powinny zostać udostępnione innym akcjonariuszom. Nie mogą one być dostępne tylko dla jednego z akcjonariuszy, gdyż byłoby to łamanie zasady równości akcjonariuszy. Z tego względu każda informacja powinna zostać ujawniona w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu, które będzie się odbywać po przekazaniu informacji akcjonariuszowi.

Spółki publiczne

W przypadku spółek publicznych stosowanie art. 428 k.s.h. podlega pewnym ograniczeniom. Spółka publiczna to, zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi). W spółkach publicznych zarząd komunikuje się z akcjonariuszami (inwestorami) na zasadach określonych w ustawie o ofercie.

W spółce publicznej zarząd, co do zasady, nie ma prawa przekazywania żadnych nowych (jeszcze nieupublicznionych) informacji wybranym tylko akcjonariuszom, gdyż to naruszałoby fundamentalną zasadę równego dostępu inwestorów do informacji o spółce. Artykuł 428 k.s.h. można zastosować do przekazania przez zarząd określonym akcjonariuszom (czy to na walnym zgromadzeniu, czy poza nim) informacji, które już i tak są publicznie znane (np. zostały ujęte w treści prospektu emisyjnego spółki albo były przekazane jako informacja bieżąca bądź okresowa). Chodzi tu o takie, których przekazanie do wiadomości wybranych akcjonariuszy (obecnych na zgromadzeniu, składających wniosek w trybie art. 428 § 6) nie naruszy zasady równego dostępu inwestorów do informacji o spółce. Może to być np. uszczegółowienie czy też skomentowanie treści informacji bieżącej bądź okresowej. Ten komentarz czy też uszczegółowienie nie może zawierać nowych informacji, które mogłyby wpłynąć istotnie na cenę instrumentów finansowych wyemitowanych przez spółkę. Taka informacja jest informacją poufną w myśl art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i co do zasady nie może być ujawniona przed jej opublikowaniem, z wyjątkiem wypadków wyraźnie wskazanych w odpowiednich przepisach.

Poufnie przy negocjacjach

Poza walnym zgromadzeniem spółka publiczna może przekazać wybranemu akcjonariuszowi informacje poufne, jeżeli prowadzi z tym akcjonariuszem negocjacje (art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawa o ofercie publicznej). Prowadzenie różnego rodzaju negocjacji w wielu przypadkach może być połączone z przekazywaniem partnerowi istotnych informacji, które np. zawarte są w nieopublikowanym jeszcze prospekcie emisyjnym albo spełniają wszystkie przesłanki poufności, ale nie zostały jeszcze przekazane w trybie wskazanym w ustawie o ofercie. Informacje poufne udostępniane w toku negocjacji powinny dotyczyć jedynie informacji niezbędnych ze względu na cel i przedmiot prowadzonych negocjacji, a także z zachowaniem wszelkich wymogów poufności.

Należy się liczyć z tym, iż  wszelkie informacje, które akcjonariusz większościowy spółki  publicznej uzyska poza walnym  zgromadzeniem, będą udostępnione pozostałym akcjonariuszom na kolejnym walnym zgromadzeniu. Co więcej, spółka publiczna będzie także zobowiązana do upublicznienia tych informacji w związku z ciążącymi na niej obowiązkami wynikającymi z ustawy o ofercie publicznej. W przypadku spółek uczestniczących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect obowiązek ten wynika z załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W § 4 ust. 2 pkt 12 powołanego dokumentu wskazano, że informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 § 5 lub 6 k.s.h. podlegają przekazaniu w formie raportu bieżącego.

Zdaniem autorki

Akcjonariusz, który uzyskał informacje dotyczące spółki, ma ograniczoną możliwość wykorzystywania takich danych do innych celów niż tylko uzyskanie wiedzy na temat działalności spółki. Co prawda przepisy kodeksu spółek handlowych nie nakładają na akcjonariusza zakazu konkurencji i nie określają także wprost zakazu wykorzystywania danych spółki pozyskanych w związku z uprawnieniami akcjonariuszy. Zakaz taki wynika z ochrony słusznych interesów spółki. Ujawnienie czy wykorzystanie informacji poufnych spółki może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą, jeśli spółka na skutek takich działań poniesie szkodę (np. utraci spodziewane zyski). Zgodnie z art. 156 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, akcjonariusz spółki, który posiada informację poufną ma zakaz wykorzystywania jej, ujawniania, jak i udzielania rekomendacji w sprawie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Artykuł został opublikowany w dodatku do dziennika Rzeczpospolita „Dobra Firma” z dnia 29.06.2016 r.