Wydatki na usługi niematerialne kosztem podatkowym bez ograniczeń

Kiedy wydatki na usługi niematerialne mogą być kosztem podatkowym bez ograniczeń?

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzających ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Wspomniany limit nie dotyczy jednak wydatków na usługi niematerialne, które są bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi.

Na tle wspomnianej regulacji powstały jednak wątpliwości. Odnoszą się do tego czy wystarczające jest, aby koszt był bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi, czy musi on być również bezpośrednio związany z przychodem. Za pierwszym poglądem opowiadało się Ministerstwo Finansów, przeciwne stanowisko prezentował Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości 23 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania omawianego ograniczenia. Zgodnie z nimi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi to koszty, które wpływają na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako jeden z wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji dobra lub świadczenia usługi. Jednocześnie koszt ten powinien być możliwy do zidentyfikowania, jako czynnik kształtujący cenę danego dobra lub usługi.

Jako koszty niepodlegające ograniczeniu przy zaliczaniu do kosztów podatkowych Ministerstwo wymieniło np.:

– nabycie licencji na potrzeby świadczenia umowy dystrybucyjnej,
– nabycie licencji do zdjęć wykorzystanych w albumach, kalendarzach, książkach, oraz
– nabycie przez firmę doradczą usługi doradczej od podmiotu powiązanego, wykorzystanej na potrzeby usługi świadczonej  przez tę firmę.

Artykuły z tej kategorii