Żądanie ewentualne pozwu opartego na kredycie denominowanym kursem franka szwajcarskiego

Póki nie zostanie wypracowane kompleksowe rozwiązanie problemu tzw. kredytów frankowych (w tym kredytów denominowanych kursem franka szwajcarskiego), kredytobiorcom, którzy zaciągnęli wieloletnie zobowiązania, których wysokość jest powiązana z kursem tejże waluty, pozostaje dochodzenie swoich racji w postępowaniu sądowym.

W przypadku kredytów denominowanych kursem franka szwajcarskiego, powództwo skierowane przeciwko bankowi, może zostać oparte na tzw. żądaniu ewentualnym. Z jednej strony kredytobiorcy mogą bowiem żądać uznania umowy kredytu za nieważną od chwili jej zawarcia, z uwagi na to, że:

umowa kredytu w istocie nie określała kwoty kredytu, albowiem kwota kredytu została wyrażona we frankach szwajcarskich, natomiast wypłacona w złotych polskich według nieokreślonego stosowanego przez bank kursu,
naruszona została zasada walutowości poprzez to, że nie doszło do faktycznego obrotu frankami szwajcarskimi dozwolonego przepisami prawa dewizowego,
jej postanowienia są sprzeczne z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego z uwagi na to, że na kredytobiorcę zostało przerzucone niegraniczone ryzyko wzrostu kursu franka.

Z drugiej zaś (ewentualnie), kredytobiorcy mogą żądać uznania postanowienia, dotyczącego nieokreślonego kursu wymiany walut stosowanego przez bank przy spłacie kredytu (przelicznika złotych na franki), za niewiążące w stosunku do kredytobiorcy, z uwagi na jego abuzywny charakter.

Dodatkowo w pozwie można domagać się uznania przez sąd za niewiążące niektórych postanowień umownych, w szczególności odnoszących się do żądania przez bank ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu, czy też tzw. klauzuli podwyższonego oprocentowania dopieranego po wpisie hipoteki.