Zbycie uszkodzonego samochodu w trakcie postępowania o wypłatę odszkodowania wpływa na jego wysokość

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu uprawnionemu do odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu mechanicznego, który zbył uszkodzony samochód nie jest powszechnie uznawany koszt naprawy pojazdu czy też przywrócenia do stanu sprzed wypadku, lecz różnica wartości między ceną samochodu sprzed zdarzenia, a kwotą uzyskaną przez poszkodowanego ze sprzedaży pozostałości. 

Do powyższego wniosku doszedł Sąd Okręgowy w Elblągu w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. sygn. akt. I Ca 179/17 oddalającym powództwo poszkodowanego o naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia pojazdu mechanicznego w którym kwota odszkodowania została określana w postaci kosztów naprawy pojazdu w sytuacji, gdy w toku postępowania poszkodowany zbył uszkodzony samochód.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku granice odszkodowania wyznaczone w art. 361 § 2 kodeksu cywilnego obejmują straty których poszkodowany rzeczywiście doznał, a tym samym muszą stanowić istniejące zmniejszenie wartości majątku poszkodowanego. W sytuacji, gdy w majątku poszkodowanego brak jest rzeczy, niemożliwe jest przywrócenie stanu poprzedniego wywołanego uszczerbkiem co uzasadnia ustalenie wysokości odszkodowania na poziomie doznanej straty w postaci różnicy między uzyskaną przez poszkodowanego niższej ceny niż należna za taki samochód ale nie uszkodzony, a nie wartość majątkowa restytucji naturalnej.

W przypadku omawianej sytuacji zasądzenie świadczenia w wysokości kosztów naprawy pojazdu po zsumowaniu z ceną uzyskaną przez poszkodowanego dawała wartość przewyższającą wartość pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia wywołującego szkodę, co w przypadku zasądzenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego generowałaby dla poszkodowanego dodatkową korzyść majątkową, inaczej ujmując odszkodowanie przewyższałoby wartość doznanego uszczerbku majątkowego, dlatego też w sytuacji zbycia uszkodzonego pojazdu mechanicznego zasądzone odszkodowanie winno odpowiadać faktycznemu zmniejszeniu majątku poszkodowanego, który jest równy różnicy wartości pojazdu sprzed wypadku oraz ceny uzyskanej ze sprzedaży pozostałości.