Zmiany Prawa wodnego w zakresie ustalania wysokości opłaty stałej za pobór i odprowadzanie wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Ustawodawca zauważył, iż ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne nie rozwiązała sytuacji, w których pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne nie określały maksymalnej ilości pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków w m3 na sekundę, podczas gdy składową wzoru służącego wyliczeniu opłaty stałej za pobór wód, odprowadzanie wód do wód oraz wprowadzanie ścieków jest maksymalna ilość wody lub ścieków wyrażonej w m3 na sekundę (art. 271 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). Dla ponoszących opłaty stałe kształtowała się dotychczas korzystna linia orzecznicza, iż przez Wody Polskie powinien zostać uwzględniony, wynikający z pozwolenia wodnoprawnego, roczny wskaźnik maksymalny (przykładowo: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 września 2018 r., II SA/Gd 298/18; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 r., IV SA/Po 559/18). Zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które mogą zdezaktualizować tworzącą się linię orzeczniczą, ustawodawca planuje przyjąć w IV kwartale bieżącego roku.