Zmiany w obrocie całkowicie skażonym alkoholem etylowym

Działania uszczelniające system podatkowy przedsięwzięte przez Ministra Rozwoju i Finansów, a wcześniej Ministra Finansów dotknęły już m.in. branżę paliwową, elektroniczną, smarową oraz budowlaną. Kolejne nadchodzące zmiany dotkną podmioty obracające całkowicie skażonym alkoholem etylowym, a także branżę transportową.

Zmiany te koncentrują się głównie na wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających organom podatkowym gromadzenie informacji o ilościach i kierunkach przemieszczania całkowicie skażonych alkoholi oraz o podmiotach uczestniczących w obrocie tymi wyrobami. W tym celu Sejm ustawą z 9 marca br. nałożył nowe obowiązki na podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo całkowicie skażony alkohol etylowy. Podmioty te będą zobowiązane do zawiadamiania o planowanym nabyciu takiego alkoholu naczelnika urzędu skarbowego. Nowa regulacja nie przewiduje żadnych wyjątków, czy zwolnień od ww. obowiązku. Zawiadomienia powinny być składane bez względu na ilość przemieszczanego alkoholu, jak również powinny być składane odrębnie do każdego przemieszczenia (transportu). Ustawa nie przewiduje możliwości składania zbiorczych zawiadomień, np. za dany miesiąc.

Dodatkowo, podmiot, który zamierza sprowadzić ww. wyrób do Polski, powinien przed sprowadzeniem złożyć zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku akcyzowego (AKC-R). Natomiast podmioty, które nie złożyły zgłoszenia rejestracyjnego, a dokonują aktualnie wewnątrzwspólnotowych nabyć całkowicie skażonego alkoholu etylowego, będą miały 30 dni na złożenie tego zgłoszenia licząc od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (w dniu opracowania niniejszego artykułu nie była jeszcze opublikowana).

Do powyższych obowiązków należy dodać kolejne, wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta wejdzie w życie 18 kwietnia br. i m.in. na podmioty wysyłające oraz na podmioty odbierające całkowicie skażony alkohol etylowy nałoży obowiązek dokonywania odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia będą dokonywane do tzw. rejestru zgłoszeń za pośrednictwem platformy https://puesc.gov.pl. Obowiązek zgłaszania dotyczyć będzie przewozu całkowicie skażonego alkoholu etylowego w opakowaniach jednostkowych przekraczających 5 litrów lub przesyłki o objętości powyżej 500 litrów. Obowiązek zgłaszania obejmie przemieszczenia krajowe, dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport, a także nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz import. Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia lub podanie nieprawdziwych informacji będzie zagrożony surowymi sankcjami.