Rezygnacja członka zarządu w spółce kapitałowej – nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) będą dotyczyć m.in. nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie ulegnie sposób składania rezygnacji przez członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdyby ten członek był ostatnim lub jedynym członkiem zarządu.
Zgodnie z dodanym § 6 do art. 202 KSH „jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.”
Zbliżone rozwiązanie wprowadzono również w stosunku do spółki akcyjnej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 369 KSH „jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Natomiast, jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.”
Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie.
Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz