Zmiany w prowadzeniu spraw wspólnoty mieszkaniowej

Tarcza antykryzysowa oferuje szeroki pakiet rozwiązań prawnych mających pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości wywołanej koronawirusem. Zmiany wprowadzone zostały także do ustawy o własności lokali, która reguluje funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Główną ideą zmian jest uniknięcie paraliżu w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych. Służyć temu ma wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie podejmowania uchwał przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej. W istniejącym dotychczas artykule 21 ustawy o własności lokali dodano ustępy 4 i 5, zgodnie z którymi:

4. Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej, w których liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, są zobowiązani powołać jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd. Zadaniem zarządu jest kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Ustawa przewiduje w tym zakresie rozróżnienie na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Do pierwszej z wymienionych kategorii zaliczymy przede wszystkim czynności o charakterze powtarzalnym, bieżącym i rutynowym, związane z normalnym funkcjonowaniem i eksploatacją nieruchomości wspólnej oraz prowadzące do utrzymania jej w stanie niepogorszonym. Przykładowo: wywóz odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych czy przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
Natomiast dla czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przewidziano wymóg podjęcia uchwały przez właścicieli lokali wyrażającą zgodę na dokonanie tej czynności. W tym przypadku uchwały podejmowane są na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakres zmian dotknie stosunkowo wąskiej grupy przypadków, gdyż dotyczy jedynie uchwał zarządu. Innymi słowy ułatwienia przewidziane w tarczy znajdą zastosowanie jedynie w przypadku zarządu kilkuosobowego, bo tylko taki podejmuje uchwały, oraz jedynie dla czynności zwykłego zarządu. Ustawodawca tym samym ułatwił organizację prac wspólnoty mieszkaniowej wyłącznie w jej bieżącym zakresie. Gdyby jednak powstała konieczność podjęcia czynności przekraczającej zwykły zarząd, to zastosowanie znajdą dotychczasowe regulacje, a więc uchwała właścicieli lokali podjęta na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. W panującym stanie epidemii żadna z tych metod nie powinna być uznana za słuszną.

Wątpliwości nie budzi sposób głosowania na piśmie. W praktyce zgoda taka wyrażana jest poprzez złożenie podpisu pod przesłaną członkowi zarządu treścią głosowanej w trybie korespondencyjnym uchwały. Natomiast pod pojęciem głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość należy rozumieć każde urządzenie, które umożliwia bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Urządzeniem takim będzie przykładowo telefon (telekonferencja), wideotelefon, komunikatory internetowe zarówno te przekazujące dźwięk i obraz, jak i sam dźwięk. Warto przy tym zadbać, aby dla celów dowodowych utrwalić w formie protokołu trybu takiego głosowania wraz z jego wynikami.

Opinia ukazała się w dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” „Nieruchomości”