Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

W dniu 31 marca 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Główne zmiany w ustawie to zniesienie podziału rynku na giełdowy i pozagiełdowy, które zgodnie z brzmieniem nowej ustawy zastąpione zostały rynkiem regulowanym. W ustawie pojawiła się także pierwszy raz instytucja rachunku derywatów. Ustawa przewiduje okres przejściowy na dostosowanie działalności podmiotów prowadzonych rynek giełdowy i pozagiełdowy do nowego stanu prawnego między innymi w zakresie wysokości kapitałów własnych spółek, treści statutów oraz regulaminów. Nowelizacja ustawy przewiduje także zmiany dotyczące zasad ewidencji instrumentów pochodnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz skutecznego nadzoru nad rynkiem terminowym. Były one konieczne ze względu na lukę prawną w zakresie rejestrowania instrumentów pochodnych. Nowelizacja dodaje przepis, zgodnie z którym rachunkami derywatów są rachunki, na których są zapisywane instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, prowadzone wyłącznie przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy podmiot prowadzący rachunki derywatów ma dokonywać zapisów na rachunku derywatów i rachunku pieniężnym klienta po rozliczeniu transakcji przez właściwy podmiot rozliczający. Powinno to nastąpić najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiło to rozliczenie. Do rachunków derywatów stosować się będzie odpowiednio przepisy dotyczące rachunków papierów wartościowych.