Proces budowalny bez zbędnych formalności

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy Prawa budowlanego. Podstawowym ich celem jest odformalizowanie, a w rezultacie przyśpieszenie procesu budowalnego. Poniżej przedstawiono w skrócie niektóre spośród nich.

Rozszerzenie katalogu inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest często skomplikowaną i czasochłonną procedurą. Dlatego przedsiębiorców powinien ucieszyć fakt, że wskutek nowelizacji Prawa budowlanego poszerzono katalog inwestycji, które nie wymagają jego uzyskania. I tak z początkiem tego roku nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia np. na budowę zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Dotąd zjazdy oraz zatoki parkingowe były dopuszczalne bez uzyskania pozwolenia na budowę wyłącznie na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Więcej inwestycji niewymagających zgłoszenia

Z dniem 1 stycznia br. zmniejszył się katalog sytuacji, w których obligatoryjne jest zgłoszenie robót budowalnych. Przykładowo, nie jest już konieczne zgłoszenie budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 , czy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, np. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.

Skrócenie okresu na wniesienie sprzeciwu

W przypadku zgłoszenia rozpoczęcia robót, organ administracji architektoniczno-budowlanej ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Dotąd powinien był go zgłosić w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Obecnie ma na to 21 dni. Nowością jest, że organ może z urzędu, w  drodze wydania zaświadczenia, stwierdzić brak podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Podobne zaświadczenie może zostać wydane przez organ w przypadku zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania budynku.

Katalog istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowalnego

Dotychczas Prawo budowlane nie wyjaśniało, co należy rozumieć przez istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowalnego. Obecnie przepisy wprost wskazują katalog odstępstw, które powinny być zaliczone do tej kategorii. Przykładowo, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, czy zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

To tylko niektóre z wprowadzonych do Prawa budowlanego zmian. Miejmy nadzieję, że spełnią one założenia ustawodawcy i poprawią otoczenie prawne przedsiębiorców.