Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

W dniu 3 września 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. podwyższenie maksymalnej sumy kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej z kwoty 10.000 zł do 12.000 zł,

2. określenie wysokości maksymalnej kary dla osoby zarządzającej za wszystkie naruszenia w wysokości 3000 zł,

3. zmianę trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem z dotychczasowego trybu wykroczeniowego na tryb administracyjny

Do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dodatkowo wprowadzono:

1. definicję legalną „operacji transportu intermodalnego” przez którą należy rozumieć operacje:

a) transportu kombinowanego albo międzynarodowego transportu kombinowanego,

b) transportowe obejmujące żeglugę śródlądową lub transport morski, których częścią jest transport drogowy o długości początkowego lub końcowego odcinka drogowego nieprzekraczającego 150 km na terytorium Unii Europejskiej, przy czym gdy jest to niezbędne w celu dotarcia do najbliższego miejsca umożliwiającego obsługę pojazdu dokonującego operacji transportu intermodalnego, przewoźnik może przekroczyć długość odcinka drogowego;

2. definicję legalną „wysyłającego” tj. uczestnika operacji transportu intermodalnego będącego:

a) załadowcą wskazanym w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie którego odbywa się przewóz – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport morski,

b) nadawcą – w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport kolejowy lub żeglugę śródlądową;

3. klasyfikacji naruszeń: PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie, celem tej zmiany jest dostosowanie regulacji krajowych do unijnego rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Do najważniejszych zmian zaliczyć również należy: nałożenie obowiązków wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego, sankcji za niewykonanie ww. obowiązków, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzanych kontrolach mas pojazdów do Komisji Europejskiej.