Zwiększona penalizacja przestępstw skarbowych przeciwko rzetelności faktur

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzając obszerną nowelizację ustawy o VAT, która obowiązywać będzie od początku 2017 r., jednocześnie przewiduje zmiany w innych ustawach, w tym w kodeksie karnym skarbowym, gdzie z dniem 1 stycznia 2017 r. dojdzie do znacznego zaostrzenia odpowiedzialności karnoskarbowej osób obowiązanych z mocy ustawy do wystawienia faktury lub rachunku.

Zgodnie z brzmieniem art. 62 § 2 KKS obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. w sposób zauważalny podwyższeniu ulegnie sankcja karna za wystawienie nierzetelnej faktury lub rachunku, a także posłużenie się takim dokumentem. O ile do tej pory to przestępstwo skarbowe zagrożone było jedynie karą grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych, o tyle nowe brzmienie przepisu zakłada za ten czyn odpowiedzialność w wymiarze  kary grzywny do 720 stawek dziennych albo kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tych kar łącznie. Co więcej, z dniem 1.01.2017 r. do KKS wprowadzony zostanie również typ kwalifikowany tego czynu w postaci wystawienia nierzetelnego dokumentu lub posłużenia się nim w sytuacji, gdy kwota podatku wynikająca z takiej faktury lub rachunku jest kwotą małej wartości (art. 62 § 2a KKS). Sankcja za taki czyn zabroniony również będzie zamykała się w wymiarze kary grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności, albo obu tych kar łącznie. Zasygnalizowana zmiana winna zostać zauważona przez każdą osobę obowiązaną z mocy ustawy do wystawiania rachunku lub faktury, gdyż świadczy ona o ewidentnym zaostrzeniu polityki karnoskarbowej państwa wobec dokumentów sporządzanych dla potrzeb podatkowych w sposób niezgodny z rzeczywistością.