500 złotych kary nawet za drobną pomyłkę w systemie JPK, czyli co czeka przedsiębiorców w nieodległej przyszłości

Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

Czym jest JPK?
JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi skarbowemu co miesiąc lub okresowo – na jego żądanie. To jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, którego celem jest skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi i sprawniejsza weryfikacja wiarygodności informacji. JPK posiada struktury określone przez Ministerstwo Finansów, wśród których wyróżniamy m.in.:

– JPK_KR dot. ksiąg rachunkowych,
– JPK_WB – dot. wyciągów bankowych,
– JPK_MAG – dot. stanów magazynowych,
– JPK_VAT – dot. ewidencji VAT.

JPK_VAT jest zbiorem danych o zakupach i sprzedażach, które wynikają z ewidencji VAT w danym miesiącu. Informacje, które powinny się znaleźć w tym pliku to np. imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta czy data wystawienia dowodu sprzedaży/zakupu. Początkowo obowiązek generowania i wysyłania JPK_VAT obejmował duże przedsiębiorstwa, następnie średnie i małe spółki. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek stosowania JPK_VAT dotyczy każdego przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT, niezależnie od wielkości działalności. Termin na przesłanie informacji w tym pliku upływa 25 dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu, za który informacja ma zostać złożona. Pozostałe struktury muszą być generowane i przekazane w momencie prowadzenia przez urząd e-kontroli, nie są jednak wysyłane co miesiąc tak jak plik JPK_VAT.

Planowane zmiany

Od roku 2018 Ministerstwo Finansów prowadzi jednak prace nad kolejnymi zmianami służącymi uszczelnieniu tzw. „luki podatkowej”. Planowane jest wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK, która zastąpić ma obecny plik JPK_VAT wraz z deklaracją VAT. Obecnie przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT oprócz plików JPK_VAT, zobowiązani są jednocześnie wysyłać deklarację VAT-7 bądź VAT-7K. Podwójny obowiązek przekazywania danych organom, spoczywa również na przedsiębiorcach objętych procedurą odwrotnego obciążenia, którzy składają deklarację VAT-27 oraz przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych obowiązanych składać deklarację VAT-UE. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, nowy plik JPK-VDEK zastąpić ma powyższe deklaracje, tak aby wszystkie informacje zawarte były w jednym pliku. Projekt nowelizacji zakłada, że przedsiębiorcy będą zobowiązani składać tylko jedną strukturę JPK_VDEK, w której umieszczone będą zarówno dane z rejestrów VAT, jak i informacje z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych.

W projekcie również sankcje

W projekcie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług można dopatrzeć się jednak dalszych nowości, z których przedsiębiorcy nie będą do końca zadowoleni.
Projekt, który przedstawia Ministerstwo Finansów przewiduje sankcje administracyjne, które będą nakładane za każdą niezgodność z wymogami i błędny w uzupełnieniu ewidencji. Każda pomyłka ma wiązać się z nałożeniem kary w wysokości 500 złotych – jeśli nie zostanie ona skorygowana w ciągu 14 dni od wezwania naczelnika organu podatkowego. W wezwaniu organ wskaże jakie podatnik popełnił błędy, co będzie podstawą do złożenia stosownej korekty. Niestety przepisy nie precyzują dokładnie jakiego rodzaju błędy będą objęte sankcjami.
Ministerstwo zakłada, że proces dostosowania podatnika do nowych wymagań jest wyzwaniem dla podatnika, dlatego termin wejścia w życie nowelizacji jest przesuwany w czasie.